Vă rugăm așteptați...

 
Luni - Vineride la 9:30 - 17:30
Adresa noastră:Petrila, strada Independenței. Nr.25, ap.2, jud. Hunedoara
Vizitați-ne și pe rețelele sociale:
Facebook
Twitter

Ce este Start-up Nation?

septembrie 14, 2019by Manager2

Programul Start–up Nation este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (OTIMMC), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Care sunt obiectivele programului?

Obiectivul principal al Programului Start-up Nation, îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.

Programul se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare, atât în mediul urban cât și în mediul rural.

Programul a fost inițiat de către Florin Jianu, fost ministru al Antreprenoriatului, care l-a introdus în programul de guvernare al Cabinetului Grindeanu la începutul anului 2017. Până în acest moment s-au desfășurat două ediții, respectiv România Start-up Nation 2017, și Programul România Start-up Nation 2018.

Se preconizează o a treia ediție a Programului România Start-up Nation 2019, ce ar urma să se lanseze înainte de Decembrie 2019, sau chiar la finalul anului, așa cum a fost anul trecut, când ediția 2018 s-a lansat la data de 27 decembrie 2018.

Cine poate solicita finanțare Start-up Nation?

Pentru accesarea programului România Start-up Nation, firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiții, dintre care le enumerăm, mai jos pe cele mai importante:

 • Sunt SRL-D, S.R.L. sau cooperații.
 • Sunt înființate după data intrării în vigoare a O.U.G. 10/30.01.2017
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale
 • Au codul CAEN autorizat la ONRC în momentul depunerii primei cereri de tragere.
 • Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată
 • Creează minim 1 loc de muncă și îl mențin pe o perioadă de cel puțin 2 ani după implementarea proiectului.
 • Locurile de muncă se consideră a fi create prin proiect dacă sunt create și ocupate între data semnării acordului de finantare și data plății ultimei cereri de plată/rambursare.
 • Dovada angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a locurilor de muncă menționate în planul de afaceri pentru care beneficiază de finanțare, se face cel târziu la momentul plății ultimei cereri de plată sau de rambursare
 • Acționarul / acționarii nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM (SRL, SA sau SRL-D) care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.
 • Solicitanții pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2017-2020.
 • Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate

ATENȚIE! Accesarea programului Start-up Nation se poate face doar de către firme, deci înainte de înscrierea în program, trebuie înființată o firmă.  Proiectele/înscrierea în program NU se poate face pe persoană fizică!

Ce pot face cu banii? Care sunt cheltuielile eligibile?

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de:

 • echipamente și utilaje – Activele corporale achiziționate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar. În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare, pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi facută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.
 • spații de lucru – valoarea spaţiilor de lucru, a spaţiilor de producţie, a spaţiilor pentru prestări servicii şi comerţ ce urmează a fi achiziţionate în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie/prestări servicii/comerț, corturilor pentru organizare evenimente și a baloanelor presostatice. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției. Nu se finanțează cheltuielile cu amenajarea acestor spații și nici achiziția/amenajarea terenului aferent acestor spatii.

Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării trebuie să se afle în tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea,  pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării AFN) sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul de localitate pentru care a obținut punctaj.

 • autoutilitare
 • autoturisme, limitate însă la 36.000 lei și doar unul singur pe societate; limitările acestea nu sunt valabile pentru activitățile de taxi, școală de șoferi, rent-a-car
 • echipamente de climatizare / încălzire
 • echipamente de obținere a unei economii de energie
 • echipamente IT (laptop, calculator, monitor, imprimantă, etc). NU sunt eligibile smartphone-urile și tabletele;
 • mobilier;
 • birotică;
 • chirii – doar pentru spații care nu au destinație locative și care nu sunt deținute de rude până la gradul II sau afini.
 • cheltuieli salariale complete în limita salariului mediu brut pe economie – Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării planului de afaceri, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în tranșa a doua în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste angajarea numărului si tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;

 • realizare pagini web de prezentare și/sau promovare, în limita a 4000 de lei
 • francize
 • licențe
 • cursuri de antreprenoriat
 • software
 • consultanță, în limita a 8000 de lei
 • TVA, cheltuială eligibilă doar pentru firmele care nu sunt plătitoare de TVA.
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată;

Bunurile achiziționate în cadrul programului trebuie să fie noi, NU se acceptă second hand și nici variantele de finanțare prin leasing.

Valoarea spaţiilor de lucru, a spaţiilor de producţie, a spaţiilor pentru prestări servicii şi comerţ ce urmează a fi achiziţionate în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie/prestări servicii/comerț, corturilor pentru organizare evenimente și a baloanelor presostatice. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției.

Cum se face înscrierea în program? Care sunt criteriile de evaluare?

Înscrierea se face online pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, pe o platformă care va fi dispnoibilă pe website-ul www.imm.gov.ro/(fostul aippimm.ro.)

Dacă în 2017 primul criteriu de evaluare și departajare era domeniul de activitate al firmei, fiind avantajate firmele cu activități de producție (inclusiv producție IT) în ultima ediție (2018) nu a mai contat acest criteriu, serviciile și producția primind același număr de puncte (30), doar activitățile de comerț fiind dezavantajate (10 puncte).

Al doilea criteriu îl reprezintă numărul de locuri de muncă pe care startup-ul se obligă să le creeze și să le mențină după terminarea perioadei de implementare (Prin program, este obligatore crearea unui loc de muncă). Astfel, dacă firma care primește ajutor de minimis se obligă să creeze și să mențină un singur loc de muncă cel puțin 24 de luni, proiectul este eligibil, dar nu primește nici un punct, pentru acest criteriu. Dacă firma se obligă să creeze și să mențină cel puțin două locuri de muncă timp de 24 de luni, proiectul primește 10 de puncte. (adică, pentru crearea unui loc de muncă suplimentar față de cel obligatoriu)

Al treilea criteriu de evaluare este dat de condiția persoanelor care vor fi angajate. Dacă firma se obligă prin proiect să angajeze cel puțin o persoană defavorizată sau șomer sau absolvent după anul 2012, proiectul primește încă 5 puncte.

Umătorul criteriu de departajare este dat de modul în care firma va cheltui suma din finanțare. Astfel, proiectul primește 10 puncte dacă cel puțin 60% din ajutorul de minimis este destinat cumpărării de echipamente tehnologice și software-uri, prevăzute la punctele 2.1, 2.2 și 2.3.6.8.1 (inclusiv echipamente IT – tehnică de calcul) din HG 2139/2004.

Conform ultimului criteriu de evaluare, proiectul primește 25 de puncte dacă Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Așa cum am spus și anterior, în 2018 au fost favorizate societățile localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4, primind 20 de puncte, în timp ce, firmele din județe ca Brașov, Cluj, București și Ilfov primeau doar 5 puncte, fiind județe în care sunt înregistrare mai mult de 4 firme/100 de locuitori.

Care este grila de evaluare și cum se face departajarea în caz de punctaje egale?

Am pregătit o fotografie comparativă, între grilele de evaluare ale primelor două ediții Startup Nation (2017 și 2018):

Grila de evaluare Startup Nation 2017, 2018

Care sunt șansele de a obține finanțare și Statistici Start-up Nation?

Concurența pe programul Startup Nation este foarte mare, și în creștere de la o ediție la cealaltă, dacă în 2017 au fost aproximativ 19 mii de firme înscrise, bugetul alocat fiind pentru maximum 10 mii de firme, în a doua ediție, 2018, concurența a fost și mai mare, înscriindu-se în jur de 33 de mii de firme, majoritatea cu punctaj maxim. bugetul fiind tot pentru 10 mii de firme. Deci, concurența este mare, astfel pentru a avea șanse de obținere a finanțării, trebuie gândit foarte bine planul de afaceri, în vederea obținerii punctajului maxim. Vă prezentăm mai jos, câteva date statistice din primele două ediții ale programului Startup Nation:

În anul 2017 înscrierile în proiectul Start-Up Nation au început pe data de 14 iunie 2017 și s-au închis pe data de 14 iulie 2017.

În acest timp au fost depuse un număr de 19.296 de proiecte, de aproximativ 2 ori mai mare decât numărul de înscrieri disponibile.

În ediția din 2017 a programului Start-up Nation au fost înregistrate 19296 planuri de afaceri.

 • 13477 din planurile de afaceri au fost transmise în ultimele 5 zile
 • 6539 din planurile de afaceri au fost transmise în ultima zi

Mai jos vă prezentăm situația înscrierilor pe județul Hunedoara a planurilor de afaceri :

Județ Hunedoara – Afaceri înregistrate în program : 330

– Afaceri finanțabile în limita bugetului : 123

În anul 2018 înscrierile în proiectul Start-Up Nation au început pe data de 27 Decembrie 2018 și s-au închis pe data de 12 Februarie 2019.

În acest timp au fost depuse un număr de 33514 proiecte.

 • 675 au reprezentant legal, femei (43,79%)
 • 652 dintre reprezentanții legali ai aplicanților înscriși au până în 35 de ani (52,67%)
 • 606 dintre reprezentanții legali ai aplicanților înscriși au între 36 și 45 de ani (25,68%)
 • 256 dintre reprezentanții legali ai aplicanților înscriși au peste 45 de ani (21,65%)

De asemenea, datele mai arată că 1.172 de aplicanți (3,50%) sunt din diaspora, 13.374 sunt din mediul rural (39,91%), iar 20.140 sunt din mediul urban (60,09%).

Vrei consultanță pentru accesarea programului Startup Nation, fără niciun risc? Vezi oferta noastră specială, AICI

Manager

Comentarii

 • Pop Andrei

  mai 26, 2020 at 5:42 am

  Sunt interesat de programul Start Up Nation

  Reply

  • Manager

   iunie 4, 2020 at 6:45 am

   Bună, am răspuns pe e-mail!

   Reply

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de e-mail nu va fi vizibilă de către alți utilizatori Required fields are marked *

Wise Business Plans S.R.L.Datele noastre
CUI:40961122; J20/744/2019
Ne găsiți în orașul Petrila, județul Hunedoara! Vă încurajăm să ne contactați și on-line!
https://wisebusinessplans.ro/wp-content/uploads/2020/04/Eticheta-UE-Atelierul-de-antreprenori.png
Localizare pe hartăUnde ne găsiți?

Ne găsiți și on-lineWise Business Plans on-line
Pentru a fi permanent alături de dumnevoastră, vă stăm la dispoziție și pe rețelele de socializare!