Vă rugăm așteptați...

 
Luni - Vineride la 9:30 - 17:30
Adresa noastră:Petrila, strada Independenței. Nr.25, ap.2, jud. Hunedoara
Vizitați-ne și pe rețelele sociale:
Facebook
Instagram

Legea 26/1990 a registrului comerțului

noiembrie 13, 2019by Hotu Alin0

LEGEA nr. 26/1990*) privind registrul comerţului – Republicată

*) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 12 din 8 ianuarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 19 ianuarie 1998, dându-se articolelor o nouă numerotare.

Legea nr. 26/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 7 noiembrie 1990.

Variantă actualizată la 15 Noiembrie 2019

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Înainte de începerea activităţii economice, au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului următoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, societăţile comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societăţile cooperative, organizaţiile cooperatiste, societăţile europene, societăţile cooperative europene şi grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum şi alte persoane fizice şi juridice prevăzute de lege.
(la data 01-oct-2011 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. 11 din capitolul II, sectiunea 3 din Legea 71/2011 )

(11)Documentele depuse în susţinerea cererilor de înregistrare prevăzute la alin. (1) se redactează în limba română.

(12)Comercianţii pot solicita şi asigurarea publicităţii actelor prevăzute la alin. (1), în traducere certificată în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

(13)Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură accesul la copiile prevăzute la alin. (12), în aceleaşi condiţii ca şi la actele în limba română.

(14)În caz de neconcordanţă între actul în limba română şi traducerea certificată pentru care s-a asigurat publicitatea, societatea nu poate opune terţilor textul tradus; aceştia pot însă opune societăţii traducerea certificată, cu excepţia cazului în care societatea face dovada că ei cunoşteau versiunea originală, publicată conform legii.
(la data 01-dec-2006 Art. 1, alin. (1) din capitolul I completat de Art. II, punctul 1. din Legea 441/2006 )

(2)În cursul exercitării activităţii lor sau la încetarea acesteia, persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a solicita înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege.
(la data 01-oct-2011 Art. 1, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 11 din capitolul II, sectiunea 3 din Legea 71/2011 )

(21)Potrivit prezentei legi, prin înregistrare se înţelege atât înmatricularea comerciantului şi înscrierea de menţiuni, precum şi alte operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului.
(la data 21-apr-2003 Art. 1, alin. (2) din capitolul I completat de Art. VIII, punctul 2. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

(22)Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (21) nu se percep taxe şi tarife.
(la data 01-feb-2017 Art. 1, alin. (2^1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 1/2017 )

(3)Prevederile alin. (1) nu se aplică meseriaşilor şi ţăranilor care îşi desfac produsele din gospodăria proprie.

Art. 2

(1)Registrul comerţului se ţine de către oficiul registrului comerţului, organizat în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, potrivit prevederilor cap. II din prezenta lege.

(2)Registrul central al comerţului se ţine de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, instituţie publică cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiţiei, finanţată integral din bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 18-dec-2017 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 96/2017 )

Art. 21

(1)Registrul central al comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi registrele comerţului ţinute de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale fac parte din sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare sistemul de interconectare a registrelor comerţului.

(2)Sistemul de interconectare a registrelor comerţului este constituit din registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene şi platforma centrală europeană. La nivel european, punctul de acces electronic la sistemul de interconectare este portalul european e-Justiţie. La nivel naţional, punctul de acces de interconectare a registrelor comerţului este Registrul central al comerţului, ţinut de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

(3)Prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, Registrul central al comerţului pune la dispoziţie publicului documentele şi informaţiile referitoare la profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului.

(4)Următoarele informaţii înregistrate în registrul comerţului sunt disponibile, gratuit, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia:

a)denumirea şi forma juridică a persoanei înregistrate în registrul comerţului;

b)sediul social/profesional al persoanei înregistrate în registrul comerţului şi statul membru în care este înmatriculată;

c)numărul de ordine din registrul comerţului al persoanei înmatriculate/înregistrate, identificatorul unic la nivel european (EUID) şi codul unic de înregistrare fiscală;

d)starea firmei.

(5)Oficiul registrului comerţului realizează, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, cu titlul gratuit, schimbul de documente şi informaţii cu registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene în cazul operaţiunilor de fuziune transfrontalieră şi al sucursalelor înfiinţate de societăţi cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene.

(6)Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură interoperabilitatea Registrului central al comerţului şi a registrelor comerţului teritoriale cu sistemul de interconectare a registrelor comerţului, documentele şi informaţiile fiind disponibile în format standard de mesaj şi fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia şi schimbul datelor, în condiţiile legii.

(7)Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate constitui, prin Registrul central al comerţului, puncte de acces opţionale la sistemul de interconectare a registrelor comerţului. Constituirea punctelor de acces opţionale se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
(la data 07-iul-2017 Art. 2 din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 152/2015 )

Art. 3

Comercianţii cer înmatricularea la oficiul registrului comerţului din judeţul sau din municipiul Bucureşti, unde îşi au sediul.

(2)Cererea de înmatriculare/înregistrare a menţiunilor şi documentele anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi trimise prin poşta electronică.

(3)În cazul în care cererea de înmatriculare/înregistrare este transmisă potrivit prevederilor alin. (2), încheierea judecăţorului-delegat se comunică pe cale electronică, data comunicării fiind considerată data la care aceasta devine disponibilă destinatarului, precum şi pe suport hârtie.
(la data 01-dec-2006 Art. 3 din capitolul I completat de Art. II, punctul 2. din Legea 441/2006 )

Art. 4

(1)Registrul comerţului este public.

(2)Oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informaţii, extrase de registru şi certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii şi copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife.
(la data 01-feb-2017 Art. 4, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 1/2017 )

(3)Actele prevăzute la alin. (2) pot fi cerute şi eliberate şi prin corespondenţă.

(4)Documentele prevăzute la alin. (2), în format electronic, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi cerute şi eliberate prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
(la data 07-iul-2017 Art. 4, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 152/2015 )

(5)Tarifele percepute pentru eliberarea de copii şi/sau informaţii, indiferent de modalitatea de furnizare, nu vor depăşi costurile administrative implicate de eliberarea acestora.
(la data 01-ian-2007 Art. 4 din capitolul I completat de Art. II, punctul 4. din Legea 441/2006 )

Art. 41

(1)Copii în format electronic ale documentelor şi informaţiile prevăzute la art. 4 se pun la dispoziţia publicului şi prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, pe cheltuiala solicitantului.

(2)Nivelul de tarifare perceput pentru furnizarea de copii şi/sau informaţii din registrul comerţului prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului nu va depăşi costurile administrative asociate.
(la data 07-iul-2017 Art. 4 din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 152/2015 )

Art. 5

(1)Înmatricularea şi menţiunile sunt opozabile terţilor de la data efectuării lor în registrul comerţului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicaţie, acolo unde legea dispune astfel.

(2)Persoana care are obligaţia de a cere o înregistrare nu poate opune terţilor actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceştia.

(3)Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică pe pagina sa de internet şi pe portalul de servicii on-line şi transmite spre publicare pe portalul european e-Justiţie informaţii actualizate privind legislaţia naţională în ceea ce priveşte publicitatea şi opozabilitatea faţă de terţi a actelor, faptelor şi menţiunilor persoanelor supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului.
(la data 16-iul-2015 Art. 5, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 152/2015 )

Art. 6

(1)Înregistrările în registrul comerţului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.

(11)Judecătorul-delegat întâi sesizat spre a dispune înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind fuziunea, divizarea sau schimbarea sediului social al unei persoane juridice în alt judeţ se va pronunţa, prin aceeaşi încheiere, şi asupra înmatriculării persoanelor juridice astfel înfiinţate, radierii celor care îşi încetează existenţa ori înregistrării în registrul comerţului a modificării actelor constitutive ale persoanelor juridice care dobândesc o parte din patrimoniul persoanei juridice divizate, după caz, precum şi asupra înmatriculării şi radierii persoanelor juridice care îşi schimbă sediul social în alt judeţ.
(la data 30-apr-2008 Art. 6, alin. (1) din capitolul I completat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 52/2008 )

(2)Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse numai recursului.

(3)Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la data pronunţării încheierii pentru părţi şi de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

(4)Recursul se depune şi se menţionează în registrul comerţului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înaintează recursul curţii de apel în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ, la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei.

(5)Motivele recursului se pot depune la instanţă, cu cel puţin două zile înaintea termenului de judecată.

(6)În cazul admiterii recursului, decizia instanţei de recurs va fi menţionată în registrul comerţului.
(la data 21-apr-2003 Art. 6 din capitolul I modificat de Art. VIII, punctul 3. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

Art. 61

(1)Judecătorul-delegat la oficiul registrului comerţului are competenţa de a verifica îndeplinirea actelor şi formalităţilor prealabile fuziunii, în cazul în care la constituirea prin fuziune a unei societăţi europene sau a unei societăţi cooperative europene participă o societate comercială sau o societate cooperativă – persoană juridică română -, precum şi în cazul fuziunii transfrontaliere la care participă o societate comercială de naţionalitate română ori o societate europeană cu sediul în România.

(2)Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul transferului sediului unei societăţi europene sau al unei societăţi cooperative europene din România în alt stat membru.
(la data 30-apr-2008 Art. 6 din capitolul I completat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta 52/2008 )

Art. 7

(1)Instanţele judecătoreşti sunt obligate să trimită oficiului registrului comerţului, în termen de 15 zile de la data când au rămas irevocabile, copii legalizate de pe hotărârile irevocabile ce se referă la acte, fapte şi menţiuni a căror înregistrare în registrul comerţului o dispun, conform legii.
(la data 21-apr-2003 Art. 7, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. VIII, punctul 4. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

(2)În aceste încheieri şi hotărâri instanţele judecătoreşti vor dispune şi efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului.

Art. 8

(1)Controlul legalităţii operaţiunilor efectuate de oficiul registrului comerţului se face de către unul dintre judecătorii tribunalului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, delegat anual de preşedintele acestui tribunal.

(2)Judecătorul delegat va controla operaţiunile registrului comerţului cel puţin o dată pe lună.

(3)Controlul efectuat de judecătorul delegat nu exonerează de răspundere personalul oficiului care conduce şi execută operaţiunile registrului comerţului pentru conformitatea cu legea a datelor înscrise.

(4)Lucrările de grefă, secretariat şi arhivă ale judecătorului delegat se asigură de către personalul oficiului registrului comerţului.

CAPITOLUL II: Oficiul registrului comerţului

Art. 9

(1)Oficiile registrului comerţului se organizează în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi funcţionează pe lângă fiecare tribunal.

(2)[textul din Art. 9, alin. (2) din capitolul II a fost abrogat la 06-dec-2003 de Art. 1, punctul 2. din Legea 505/2003]

(3)Oficiile registrului comerţului prevăzute la alin. (1) comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului orice înmatriculare sau menţiune operată, în termen de cel mult 15 zile de la efectuare.
(la data 06-dec-2003 Art. 9, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 505/2003 )

Art. 10

(1)Numărul maxim de posturi ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar structura organizatorică şi modul de funcţionare ale acestora, prin regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
(la data 15-dec-2013 Art. 10, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. II, punctul 1. din Legea 337/2013 )

(2)[textul din Art. 10, alin. (2) din capitolul II a fost abrogat la 27-ian-2010 de Art. 14, litera K. din Ordonanta urgenta 1/2010]

(3)Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.
(la data 18-dec-2017 Art. 10, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 96/2017 )

(4)Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este condus de un director general selecţionat prin examen sau concurs şi numit în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, în condiţiile legii. În funcţia de director general pot fi numiţi şi magistraţi detaşaţi, în condiţiile legii.
(la data 15-dec-2013 Art. 10, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. II, punctul 1. din Legea 337/2013 )

(41)Directorul general este ajutat în activitatea sa de 2 directori generali adjuncţi, selecţionaţi prin examen sau concurs şi numiţi în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, în condiţiile legii.
(la data 15-dec-2013 Art. 10, alin. (4) din capitolul II completat de Art. II, punctul 2. din Legea 337/2013 )

(5)Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt conduse de directori, ajutaţi în activitate, după caz, de directori adjuncţi, conform Regulamentului de organizare şt funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, selecţionaţi prin examen sau concurs şi numiţi în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, în condiţiile legii.
(la data 15-dec-2013 Art. 10, alin. (5) din capitolul II modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 337/2013 )

(6)Personalul necesar pentru funcţionarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se selecţionează prin concurs, potrivit legii. Numirea personalului se face de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(la data 06-dec-2003 Art. 10, alin. (6) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 505/2003 )

Art. 11

(1)Pentru operaţiunile efectuate, oficiul registrului comerţului percepe tarife stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Finanţelor Publice.

(2)Tarifele percepute se achită la casieria oficiului registrului comerţului sau prin virament în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la Trezoreria Statului.

(3)Tarifele prevăzute la alin. (1) se pot actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentării prezentate de Ministerul Justiţiei şi ţinând cont de rezultatele anului anterior, cuprinse în situaţia financiară anuală.
(la data 01-feb-2017 Art. 11 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 1/2017 )

Art. 12

(1)Registrul comerţului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi, companii naţionale şi societăţi naţionale, regii autonome, grupuri de interes economic, organizaţii cooperatiste, societăţi europene, grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice expres prevăzute de lege, cu sediul principal sau sedii secundare în România, un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi cooperative şi societăţi cooperative europene cu sediul principal sau sedii secundare în România şi un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, cu sediul profesional sau sedii secundare în România. Aceste registre se ţin în sistem computerizat.
(la data 16-iul-2015 Art. 12, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 152/2015 )

(2)Fiecare persoană înregistrată în registrul comerţului va purta un număr de ordine din registrul comerţului, începând de la numărul 1 în fiecare an, acordat la nivel naţional din Registrul central al comerţului.
(la data 16-iul-2015 Art. 12, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 152/2015 )

(3)Oficiul registrului comerţului ţine şi dosare cu documentele depuse şi documentele în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerţului, pentru fiecare persoană înregistrată, în care vor fi evidenţiate şi înregistrările efectuate în registrul comerţului.
(la data 16-iul-2015 Art. 12, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 152/2015 )

(4)Modul de ţinere a registrelor, de efectuare a înregistrărilor şi de furnizare a informaţiilor la art. 4 se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.
(la data 06-dec-2003 Art. 12, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 505/2003 )

(la data 16-nov-2008 Art. 12, alin. (4) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2008 )

Art. 121

Pentru identificare, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerţului din statele membre prin sistemul de interconectare, persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului vor avea şi un identificator unic la nivel european (EUID), care include elementul de identificare al României, elementul de identificare al registrului naţional, numărul persoanei din registrul respectiv şi, dacă este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de identificare. Structura identificatorului unic la nivel european (EUID) se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
(la data 07-iul-2017 Art. 12 din capitolul II completat de Art. I, punctul 6. din Legea 152/2015 )

CAPITOLUL III: Efectuarea înregistrărilor

Art. 13

(1) Cererea de înmatriculare a unui comerciant persoană fizică în registrul comerţului va cuprinde:(la data 21-apr-2003 Art. 13, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 6. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

a)numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetăţenia, data şi locul naşterii, starea civilă şi activitatea comercială anterioară;
(la data 21-apr-2003 Art. 13, alin. (1), litera A. din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 7. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

b)firma comercială şi sediul acesteia;

c)obiectul comerţului, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale, astfel cum sunt prevăzute în autorizaţia pentru exercitarea comerţului;

d)numărul, data şi organul emitent al autorizaţiei pentru exercitarea comerţului.

(11)Cererea de înmatriculare a unei asociaţii familiale în registrul comerţului trebuie să cuprindă:

a)numele şi prenumele fiecăruia dintre asociaţi, codul numeric personal, domiciliul, cetăţenia, data şi locul naşterii, calitatea de membru al familiei, starea civilă şi activitatea comercială anterioară;

b)datele de identificare a persoanei care reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii – membrul de familie din iniţiativa căruia s-a înfiinţat asociaţia sau împuternicitul acestuia;

c)firma comercială şi sediul acesteia;

d)obiectul comerţului, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale, astfel cum sunt prevăzute în autorizaţia pentru exercitarea comerţului;

e)numărul, data şi organul emitent al autorizaţiei pentru exercitarea comerţului.
(la data 21-apr-2003 Art. 13, alin. (1) din capitolul III completat de Art. VIII, punctul 8. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

(2)Cererea de înmatriculare va fi însoţită de acte doveditoare ale datelor pe care le cuprinde.

(3)Oficiul va înscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi, în cazul asociaţiilor familiale, codul unic de înregistrare atribuit conform legii.
(la data 21-apr-2003 Art. 13, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 9. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

Art. 14

(1)Cererea de înmatriculare a unei societăţi comerciale va cuprinde, după caz, datele conţinute în mod obligatoriu în actul său constitutiv şi va fi însoţită de documentele doveditoare necesare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Oficiul va înscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi codul unic de înregistrare, atribuit conform legii.
(la data 21-apr-2003 Art. 14 din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 10. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

Art. 15

(1)Cererea de înmatriculare a unei regii autonome, companii naţionale sau societăţi naţionale în registrul comerţului trebuie să cuprindă:

a)actul de infiintare, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema acesteia;

b)obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

c)unitatile componente ce pot intra in relatii contractuale cu tertii, persoanele imputernicite sa le reprezinte si limitele imputernicirilor acordate;

d)numele, si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia personanelor imputernicite sa le reprezinte, precum si limitele puterilor conferite.
(la data 21-apr-2003 Art. 15 din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 11. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

(2)Oficiul va înscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi codul unic de înregistrare, atribuit conform legii.
(la data 21-apr-2003 Art. 15 din capitolul III completat de Art. VIII, punctul 12. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

Art. 16

(1)În termen de 18 luni comercianţii constituiţi anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia de a solicita la Biroul unic preschimbarea actualului certificat de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit.
(la data 31-mai-2002 Art. 16 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 60/2002 )

(2)Oficiul va înscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi codul unic de înregistrare, atribuit conform legii.
(la data 21-apr-2003 Art. 16 din capitolul III completat de Art. VIII, punctul 13. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

Art. 17

Cererea de înmatriculare în registrul comerţului se face, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile:

a)[textul din Art. 17, litera A. din capitolul III a fost abrogat la 25-apr-2008 de Art. 44 din capitolul IV din Ordonanta urgenta 44/2008]

b)pentru societăţile comerciale, de la data încheierii actului constitutiv;
(la data 21-apr-2003 Art. 17, litera B. din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 14. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

c)pentru regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale şi organizaţii cooperatiste, de la data actului de înfiinţare.

Art. 18

(1)Cererea de înmatriculare a unui comerciant, persoană fizică, va fi făcută personal sau prin împuternicit, cu procură specială şi autentică.

(11)Cererea de înmatriculare a asociaţiei familiale se face de membrul de familie din iniţiativa căruia s-a înfiinţat asociaţia sau împuternicitul acestuia, cu procură specială şi autentică.
(la data 21-apr-2003 Art. 18, alin. (1) din capitolul III completat de Art. VIII, punctul 15. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

(2)Pentru dovedirea specimenului de semnătură, comerciantul persoană fizică, respectiv reprezentantul asociaţiei familiale, semnează la oficiul registrului comerţului, în prezenţa judecătorului delegat sau a directorului oficiului sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.
(la data 21-apr-2003 Art. 18, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 16. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

(3)În absenţa comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea unui specimen de semnătură legalizat de notarul public.
(la data 21-apr-2003 Art. 18, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 16. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

Art. 19

(1)Cererea de înmatriculare în registrul comerţului a unei societăţi comerciale va fi semnată cel puţin de un administrator sau, după caz, de reprezentantul acestuia ori, în condiţiile legii, de oricare asociat, iar pentru regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale sau organizaţii cooperatiste, de către persoanele împuternicite, potrivit legii, să le reprezinte.

(2)Dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor şi, după caz, a reprezentanţilor societăţilor comerciale, precum şi a persoanelor împuternicite în condiţiile legii să reprezinte regiile autonome sau organizaţiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3).

Art. 20

(1)Cererea de înmatriculare va fi însoţită de acte doveditoare.

(2)La orice înmatriculare se vor menţiona numărul şi data încheierii judecătorului delegat.

Art. 21

În registrul comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la:

a)donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de comerţ;
(la data 21-apr-2003 Art. 21, litera A. din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 17. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

b)numele şi prenumele, cetăţenia, codul numeric personal, pentru cetăţenii români, seria şi numărul paşaportului, pentru cetăţenii străini, data şi locul naşterii împuternicitului sau a reprezentantului fiscal, dacă este cazul; dacă dreptul de reprezentare este limitat la o anumită sucursală, menţiunea se va face numai în registrul unde este înscrisă sucursala, semnătura împuternicitului/reprezentantului fiscal va fi dată în forma prevăzută la art. 18 alin. (2) şi (3);
(la data 21-apr-2003 Art. 21, litera B. din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 17. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

c)brevetele de invenţii, mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, denumirile de origine, indicaţiile de provenienţă, firma, emblema şi alte semne distinctive asupra cărora societatea comercială, regia autonomă, organizaţia cooperatistă sau comerciantul persoană fizică sau asociaţie familială are un drept;
(la data 21-apr-2003 Art. 21, litera C. din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 17. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

d)convenţia matrimonială, încheiată înaintea sau în timpul căsătoriei, inclusiv modificarea acesteia, hotărârea judecătorească privind modificarea judiciară a regimului matrimonial, acţiunea sau hotărârea în constatarea ori declararea nulităţii căsătoriei, acţiunea sau hotărârea de constatare ori declarare a nulităţii convenţiei matrimoniale, precum şi acţiunea sau hotărârea de divorţ pronunţate în cursul exercitării activităţii economice;
(la data 01-oct-2011 Art. 21, litera D. din capitolul III modificat de Art. 53 din capitolul IV, sectiunea 3 din Legea 71/2011 )

e)hotărârea de punere sub interdicţie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia, precum şi hotărârea prin care se ridică aceste măsuri;

f)deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment, după caz, precum şi înscrierea menţiunilor corespunzătoare;

g)hotărârea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite această activitate;
(la data 21-apr-2003 Art. 21, litera G. din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 18. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

h)orice modificare privitoare la actele, faptele şi menţiunile înregistrate.

Art. 22

(1)Comerciantul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute la art. 21, în cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare.

(2)Înregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.

(3)Menţiunile se înregistrează din oficiu, în termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotărârii irevocabile referitoare la faptele şi actele prevăzute la art. 21 lit. e), f) şi g), cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.
(la data 01-dec-2006 Art. 22, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. II, punctul 7. din Legea 441/2006 )

(4)Faptul că menţiunile pot fi înregistrate şi la cererea altor persoane sau din oficiu nu scuteşte pe comerciant de obligaţia de a cere efectuarea lor.

Art. 23

(1)Comerciantul care deschide sucursale trebuie să ceară înregistrarea acestora la oficiul registrului comerţului de la sediul fiecărei sucursale.

(2)Cererea va cuprinde:

a)denumirea sucursalei, care va conţine numele/ denumirea şi forma juridică a comerciantului, localitatea în care se afla sediul social al acestuia, urmate de cuvântul “sucursală” şi de localitatea în care se află sediul ei social;

b)sediul sucursalei;

c)obiectul de activitate al sucursalei;

c1)hotărârea adunării generale, decizia consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, prin care a fost înfiinţată sucursala.
(la data 29-iun-2007 Art. 23, alin. (2), litera C. din capitolul III completat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 82/2007 )

d)numele şi prenumele, locul şi data naşterii, codul numeric personal, domiciliul şi cetăţenia reprezentantului comerciantului, persoană fizică, respectiv denumirea, sediul social şi naţionalitatea reprezentantului comerciantului, persoana juridică, care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s-au conferit urmează a fi exercitate împreună sau separat;

e)informaţii privind registrul comerţului în care este înregistrat comerciantul şi numărul de înmatriculare.

(3)La cererea de înregistrare se ataşează următoarele:

a)dovada sediului sucursalei;

b)declaraţiile pe propria răspundere ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi;

c)specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala.

(4)Oficiul registrului comerţului de la sediul sucursalei transmite oficiului registrului comerţului de la sediul principal al comerciantului un extras de pe înregistrarea efectuată, pentru a fi menţionată în registrul comerţului respectiv.

(41)Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligaţia menţionării acestora la oficiul registrului comerţului din România, după înregistrarea lor în statele respective.
(la data 11-oct-2015 Art. 23, alin. (4) din capitolul III completat de Art. I, punctul 7. din Legea 152/2015 )

(5)Formalităţile de publicitate prevăzute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul comerciantului, prevăzut la alin. (2) lit. d).
(la data 01-dec-2006 Art. 23 din capitolul III modificat de Art. II, punctul 8. din Legea 441/2006 )

Art. 24

(1)Persoanele juridice cu sediul principal în străinătate care deschid sucursale în România trebuie să ceară înregistrarea acestora la oficiul registrului comerţului de la sediul fiecărei sucursale.

(2)Cererea va cuprinde următoarele:

a)denumirea persoanei juridice din străinătate şi forma juridică, precum şi denumirea sucursalei, dacă este diferită de cea a persoanei juridice;

b)registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, numărul de înmatriculare şi, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID);

c)sediul social;

d)obiectul de activitate al sucursalei;

e)numele şi calitatea reprezentanţilor persoanei juridice din străinătate şi ale celor care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s-au conferit urmează a fi exercitate împreună sau separat;

f)în cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spaţiul Economic European, se va menţiona şi legea naţională aplicabilă persoanei juridice.

(3)La registrul comerţului de la sediul sucursalei se depun:

a)actul constitutiv şi statutul persoanei juridice din străinătate, dacă sunt conţinute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente sau actul constitutiv actualizat, în traducere certificată;

b)documente care să ateste sediul social al persoanei juridice din străinătate, obiectul de activitate al acesteia şi, cel puţin anual, valoarea capitalului subscris, în cazul sucursalelor persoanei juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spaţiul Economic European, dacă aceste informaţii nu sunt incluse în documentele prevăzute la lit. a);

c)un certificat, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa societăţii;

d)anual, situaţiile financiare ale persoanei juridice din străinătate, aprobate, verificate şi publicate potrivit legislaţiei statului în care aceasta are sediul social, care vor fi supuse aceloraşi formalităţi de publicitate prevăzute pentru situaţiile financiare ale societăţilor persoane juridice române;

e)situaţiile financiare ale persoanei juridice din străinătate, aşa cum sunt ele întocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legislaţia statului membru care guvernează persoana juridică din străinătate, în cazul în care persoana juridică din străinătate care deschide o sucursală în România are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene;

f)situaţiile financiare ale operatorului economic din străinătate, aşa cum sunt acestea întocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legea din România, cu excepţia cazului în care legea care guvernează persoana juridică din străinătate prevede reguli contabile echivalente celor aflate în vigoare în Uniunea Europeană, în cazul în care persoana juridică din străinătate care deschide o sucursală în România nu este guvernată de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European;

g)dovada sediului sucursalei.

(4)Dacă este cazul se înregistrează menţiuni referitoare la:

a)deschiderea şi încetarea unei proceduri judiciara sau extrajudiciare de insolvenţă asupra persoanei juridice din străinătate;

b)dizolvarea, deschiderea lichidării persoanei juridice din străinătate, numele şi puterile lichidatorilor, finalizarea lichidării;

c)închiderea sucursalei şi radierea acesteia din registrul comerţului.

(5)Oficiul registrului comerţului primeşte, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, informaţiile şi documentele privind deschiderea şi încetarea oricărei proceduri de dizolvare, lichidare sau de insolvenţă a persoanei juridice din statul membru al Uniunii Europene, precum şi privind radierea acesteia din registru, în vederea înregistrării din oficiu a acestora, cu titlul gratuit, în registrul comerţului, în care sunt înregistrate la sucursalele deschise de aceasta.

(6)Oficiul registrului comerţului transmite, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerţului, cu titlu gratuit, informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (5) privitoare la persoanele juridice înregistrate în România şi care au înfiinţate sucursale în alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea înregistrării acestor date în registrul comerţului.

(7)În cazul în care persoana juridică din statul membru al Uniunii Europene a fost radiată din registru, oficiul registrului comerţului radiază, din oficiu, cu titlu gratuit, sucursalele acesteia, imediat ce a primit informaţiile şi documentele potrivit prevederilor alin. (5).

(8)Prevederile alin. (7) nu se aplică sucursalelor persoanelor juridice din statul membru al Uniunii Europene care au fost radiate din registru ca o consecinţă a unei modificări a formei juridice a entităţii în cauză, a unei fuziuni sau divizări ori a unui transfer transfrontalier al sediului social.

(9)Dacă o persoană juridică cu sediul social în străinătate înfiinţează mai multe sucursale în ţară, documentele prevăzute la alin. (3) şi (4) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea societăţii, la oficiul registrului comerţului în care sunt înregistrate celelalte sucursale, precizându-se care este registrul prin care se asigură formalităţile de publicitate.

(10)Formalităţile de publicitate prevăzute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul sucursalei, prevăzut la alin. (2) lit. e).
(la data 07-iul-2017 Art. 24 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 152/2015 )

Art. 25

(la data 28-iul-2006 Art. 25 din capitolul III a se vedea recurs in interesul legii Decizia X/2006 )

(1)Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul comerţului are dreptul să ceară radierea înregistrării păgubitoare, în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, în cazul în care prin hotărâri judecătoreşti irevocabile au fost desfiinţate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menţionarea în registrul comerţului.
(la data 21-apr-2003 Art. 25, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 23. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

(2)Cererea se depune şi se menţionează în registrul comerţului la care s-a făcut înmatricularea comerciantului. În termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comerţului înaintează cererea tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ, tribunalului din acel judeţ.

(3)Tribunalul se pronunţă asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerţului şi a comerciantului.
(la data 21-apr-2003 Art. 25, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 23. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

(4)Hotărârea judecătorească de soluţionare a cererii poate fi atacată numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronunţare, pentru părţile prezente, şi de la comunicare, pentru părţile lipsă.
(la data 21-apr-2003 Art. 25, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 23. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

(5)Oficiul registrului comerţului va efectua radierea şi va publica hotărârea judecătorească irevocabilă în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părţii care a introdus cererea. În acest scop, instanţa va comunica oficiului registrului comerţului hotărârea judecătorească, în copie legalizată, cu menţiunea rămânerii irevocabile.
(la data 21-apr-2003 Art. 25, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 23. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

Art. 26

(1)Data înregistrării în registrul comerţului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru.

(2)Înregistrarea în registrul comerţului se operează în termen de 24 de ore de la data încheierii judecătorului delegat, iar în cazul înmatriculării comerciantului, în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii judecătorului delegat de autorizare a înmatriculării.
(la data 21-apr-2003 Art. 26, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 24. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

Art. 261

(1)Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are legitimare procesuală activă şi poate interveni în orice proces privind înregistrări în registrul comerţului, interesul fiind prezumat şi constând în respectarea cerinţelor generale ale activităţii comerciale.

(2)Cererile introduse de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în temeiul prezentei legi, nu sunt supuse taxei de timbru şi nici timbrului judiciar.
(la data 01-dec-2006 Art. 26 din capitolul III completat de Art. II, punctul 10. din Legea 441/2006 )

Art. 27

[textul din Art. 27 din capitolul III a fost abrogat la 21-apr-2003 de Art. VIII, punctul 25. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003]

Art. 28

În cererile de înregistrare în registrul comerţului şi în orice alte cereri adresate acestui registru se vor indica persoana şi adresa la care se vor comunica încheierile judecătorului delegat sau alte acte şi înştiinţări.

Art. 29

Comerciantul este obligat să menţioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi orice alte documente întrebuinţate în comerţ, numele/denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare şi, dacă este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.
(la data 21-apr-2003 Art. 29 din capitolul III modificat de Art. VIII, punctul 26. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

CAPITOLUL IV: Regimul firmelor şi emblemelor

Art. 30

(1)Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează.

(2)Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen.

(3)Firmele şi emblemele vor fi scrise în primul rând în limba română.

(4)Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în registrul comerţului.

Art. 31

(1)Firma unui comerciant, persoană fizică, se compune din numele comerciantului scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia.

(11)Firma unei asociaţii familiale trebuie să cuprindă numele membrului de familie la iniţiativa căruia se înfiinţează asociaţia familială, cu menţiunea «asociaţie familială», scrisă în întregime.
(la data 21-apr-2003 Art. 31, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. VIII, punctul 27. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

(2)Nici o menţiune care ar putea induce în eroare asupra naturii sau întinderii comerţului ori situaţiei comerciantului nu poate fi adăugată firmei. Se vor putea face menţiuni care să arate mai precis persoana comerciantului sau felul comerţului său.

Art. 32

Firma unei societăţi în nume colectiv trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, cu menţiunea “societate în nume colectiv”, scrisă în întregime.

Art. 33

Firma unei societăţi în comandită simplă trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţii comanditaţi, cu menţiunea “societate în comandită”, scrisă în întregime.

Art. 34

Dacă numele unei persoane străine de societate figurează, cu consimţământul său, în firma unei societăţi în nume colectiv ori în comandită simplă, aceasta devine răspunzătoare nelimitat şi solidar de toate obligaţiile societăţii. Aceeaşi regulă este aplicabilă şi comanditarului al cărui nume figurează în firma unei societăţi în comandită.

Art. 35

Firma unei societăţi pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natură a o deosebi de firma altor societăţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime “societate pe acţiuni” sau “S.A.” ori, după caz, “societate în comandită pe acţiuni”.

Art. 36

Firma unei societăţi cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociaţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime “societate cu răspundere limitată” sau “S.R.L.”

Art. 37

Firma sucursalei din România a unei societăţi străine va trebui să cuprindă şi menţiunea sediului principal din străinătate.

Art. 38

(1)Orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente.

(2)Când o firmă nouă este asemănătoare cu o alta, trebuie să se adauge o menţiune care să o deosebească de aceasta, fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerţ exercitat sau în orice alt mod.

Art. 39

(la data 02-sep-2004 Art. 39 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2004 )

(la data 30-aug-2004 Art. 39 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Ordonanta 72/2004 )

(1)Oficiul registrului comerţului va refuza înscrierea unei firme care, neintroducând elemente deosebite în raport cu firme deja înregistrate, poate produce confuzie cu acestea.
(la data 29-nov-2004 Art. 39, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 519/2004 )

(2)Se interzice înscrierea unei firme care conţine cuvintele: «ştiinţific», «academie», «academic», «universitate», «universitar», «şcoală», «şcolar» sau derivatele acestora.
(la data 29-nov-2004 Art. 39, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 519/2004 )

(3)Înscrierea unei firme care conţine cuvintele: «naţional», «român», «institut» sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.
(la data 29-nov-2004 Art. 39, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 519/2004 )

(4)Înscrierea unei firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în circumscripţia teritorială în care solicitantul şi-a stabilit sediul social.

(5)În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4) autoritatea competentă refuză eliberarea acordului dacă firma în cauză este de natură să creeze confuzie cu denumirea unei instituţii publice ori de interes public.

(6)Acordul pentru folosirea denumirii, prevăzut la alin. (3) şi (4), ori, după caz, refuzul eliberării acordului se comunică în termen de 10 zile de la data solicitării.

(7)Refuzul acordului prevăzut la alin. (3) şi (4) conduce la respingerea cererii de înmatriculare a persoanei juridice.

(8)Verificarea disponibilităţii firmei şi a emblemei se face de către oficiul registrului comerţului înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei sau a emblemei.
(la data 29-nov-2004 Art. 39, alin. (8) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 519/2004 )

(9)Firmele şi emblemele radiate din registrul comerţului sunt indisponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 41.
(la data 30-aug-2004 Art. 39 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 72/2004 )

Art. 40

Nici o firmă nu va putea cuprinde o denumire întrebuinţată de comercianţii din sectorul public.

Art. 41

(1)Dobânditorul cu orice titlu al unui fond de comerţ va putea să continue activitatea sub firma anterioară, care cuprinde numele unui comerciant persoană fizică sau al unui asociat al unei asociaţii familiale, societăţi în nume colectiv ori comandită simplă, cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor săi în drepturi şi cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de succesor.
(la data 21-apr-2003 Art. 41, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. VIII, punctul 29. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

(2)Păstrarea firmei precedente este permisă societăţii pe acţiuni, în comandită pe acţiuni sau societăţii cu răspundere limitată, fără cerinţa menţionării raportului de succesiune.

(3)În cazul în care firma unei societăţi cu răspundere limitată cuprinde numele unuia sau mai multor asociaţi, dispoziţiile alin. (1) rămân aplicabile.

Art. 42

Firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerţ la care este întrebuinţată.

Art. 43

(1)Orice emblemă va trebui să se deosebească de emblemele înscrise în acelaşi registru al comerţului, pentru acelaşi fel de comerţ, precum şi de emblemele altor comercianţi de pe piaţa unde comerciantul îşi desfăşoară activitatea.

(2)Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă oriunde ar fi aşezate, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afişe, publicaţii şi în orice alt mod, numai dacă vor fi însoţite în mod vizibil de firma comerciantului.

(3)Dacă emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisă cu litere având mărimea de cel puţin jumătate din cea a literelor cu care este scrisă emblema.

CAPITOLUL V: Sancţiuni

Art. 44

(1)Dacă nu respectă dispoziţiile legii şi termenele prevăzute, comercianţii care trebuie să ceară înmatricularea sau înscrierea unei menţiuni sau să depună specimene de semnătură ori anumite acte vor fi obligaţi, prin încheiere pronunţată de judecătorul delegat, la plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune.
(la data 21-apr-2003 Art. 44, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. VIII, punctul 30. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

(2)În cazul în care înmatricularea, menţiunea, depunerea specimenului de semnătură sau a actului sunt în sarcina unei persoane juridice, amenda judiciară este de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune. Dacă sunt mai multe persoane obligate la îndeplinire, amenda se aplică fiecăreia dintre ele.
(la data 21-apr-2003 Art. 44, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. VIII, punctul 30. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

(3)[textul din Art. 44, alin. (3) din capitolul V a fost abrogat la 06-dec-2003 de Art. 1, punctul 8. din Legea 505/2003]

(4)Amenda prevăzută la alin. (2) se aplică şi reprezentanţilor societăţilor comerciale amendate, potrivit dispoziţiilor acelui alineat.

Art. 45

Comercianţii persoane fizice şi reprezentanţii asociaţiilor familiale şi ai persoanelor juridice, care nu se conformează obligaţiilor prevăzute la art. 29, vor fi sancţionaţi de organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar în cazul înscrierii unor date false, se vor aplica dispoziţiile corespunzătoare din legea penală.
(la data 21-apr-2003 Art. 45 din capitolul V modificat de Art. VIII, punctul 31. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

Art. 46

Sesizarea judecătorului delegat pentru aplicarea amenzilor prevăzute la art. 44 se poate face de orice persoană interesată sau din oficiu.
(la data 21-apr-2003 Art. 46 din capitolul V modificat de Art. VIII, punctul 32. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

Art. 47

Amenzile judiciare prevăzute la art. 44 sunt supuse regimului de drept comun al amenzilor judiciare, prevăzut de Codul de procedură civilă.
(la data 21-apr-2003 Art. 47 din capitolul V modificat de Art. VIII, punctul 33. din cartea II, titlul II din Legea 161/2003 )

Art. 48

[textul din Art. 48 din capitolul V a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 32 din titlul II din Legea 187/2012]

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 49

[textul din Art. 49 din capitolul VI a fost abrogat la 11-nov-2002 de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 129/2002]

Art. 50

(1)Asigurarea spaţiului corespunzător şi a condiţiilor materiale necesare desfăşurării activităţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a fiecărui oficiu al registrului comerţului se face pentru anii 1990-1991 de către prefectură şi, respectiv, de către Primăria Municipiului Bucureşti.

(2)Bunurile cu care au fost dotate oficiile trec, fără plată, în proprietatea camerelor de comerţ şi industrie teritoriale până la data de 1 ianuarie 1992.

Art. 51

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură condiţiile necesare în vederea funcţionării sistemului informatic unitar al registrului comerţului.
(la data 11-nov-2002 Art. 51 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 129/2002 )

(2)Înregistrările în registrul comerţului se efectuează electronic, atât la nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, cât şi la nivelul registrului central computerizat.

(3)Cererile şi documentele depuse în susţinerea acestora, primite în format hârtie sau în formă electronică, se arhivează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în formă electronică.

(4)Prin derogare de la prevederile alin. (3), cererile depuse înaintea datei intrării în vigoare a prezentei legi se arhivează electronic, la cererea comerciantului înregistrat sau a solicitantului de copii certificate.
(la data 01-ian-2007 Art. 51 din capitolul VI completat de Art. II, punctul 11. din Legea 441/2006 )

Art. 511

În exercitarea competenţelor sale prevăzute de lege, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale colectează, procesează şi prelucrează date şi informaţii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 29-iun-2007 Art. 51 din capitolul VI completat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta 82/2007 )

(2)Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate colabora cu Camera de Comerţ şi Industrie a României.
(la data 03-apr-2011 Art. 51^1 din capitolul VI completat de Art. III din Legea 39/2011 )

Art. 52

[textul din Art. 52 din capitolul VI a fost abrogat la 12-iul-2001 de Art. I, punctul 2. din Legea 348/2001]

Art. 53

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României***).

***) Fac excepţie prevederile art. 4 alin. (2) şi (3), art. 6, art. 8 alin. (2), (3) şi (4), art. 11 alin. (2), (3) şi (4), art. 12 alin. (1), (3) şi (4), art. 13 alin. (1), art. 14, art. 15, art. 16, art. 1720, art. 21 lit. f), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (3), art. 2629, art. 30 alin. (2) şi (4), art. 36, art. 37, art. 39, art. 41, art. 44, art. 45, art. 48 alin. (1) şi ale art. 51 şi 52, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 12/1998.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 49 din data de 4 februarie 1998

Forma aplicabila pentru ‘Legea 26/1990’ la data 14 noiembrie 2019, valabila si azi

Hotu Alin

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de e-mail nu va fi vizibilă de către alți utilizatori Required fields are marked *

Wise Business Plans S.R.L.Datele noastre
CUI:40961122; J20/744/2019
Ne găsiți în orașul Petrila, județul Hunedoara!
Vă încurajăm să ne contactați on-line!
Localizare pe hartăUnde ne găsiți?

Ne găsiți și on-lineWise Business Plans on-line
Pentru a fi permanent alături de dumnevoastră, vă stăm la dispoziție și pe rețelele de socializare!