Vă rugăm așteptați...

 
Luni - Vineride la 9:30 - 17:30
Adresa noastră:Petrila, strada Independenței. Nr.25, ap.2, jud. Hunedoara
Vizitați-ne și pe rețelele sociale:
Facebook
Instagram

Legea nr.359/2004 simplificare formalități înregistrare în registrul comerțului

noiembrie 14, 2019by Hotu Alin0

LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

Variantă actualizată la data de 15 Noiembrie 2019

(la data 21-mai-2009 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1355/C/2009 )

(la data 11-ian-2005 a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2004 )

(la data 08-dec-2004 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1512/2004 )

(la data 13-sep-2004 actul a fost promulgata de Decretul 674/2004 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

În scopul simplificării procedurilor administrative şi promovării calităţii serviciilor se instituie prezenta procedură de înmatriculare în registrul comerţului şi de înregistrare fiscală a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, precum şi de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligaţia să ceară înmatricularea în registrul comerţului.
(la data 12-nov-2004 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

Art. 2

(la data 02-feb-2005 Art. 2 din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Norma sanitara veterinara din 2004 )

Societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, sucursalele înfiinţate de acestea, precum şi alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerţului potrivit unor acte normative speciale sunt denumite în sensul prezentei legi solicitanţi.
(la data 28-dec-2006 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. III, punctul 1. din Ordonanta urgenta 119/2006 )

Art. 3

(1)Înmatricularea persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale şi a întreprinderilor familiale în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunţarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 25-apr-2008 Art. 3, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. 43 din capitolul IV din Ordonanta urgenta 44/2008 )

(2)Înmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art. 2, precum şi a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi referitoare la înregistrarea în registrul comerţului.

Art. 4

Autorizarea funcţionării solicitanţilor se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de prezenta lege şi de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi.
(la data 12-nov-2004 Art. 4 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

Art. 5

(1)Prin autorizarea funcţionării, în sensul prezentei legi, se înţelege asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate.

(2)Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului de către autorităţile competente de protecţia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare şi lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(la data 12-nov-2004 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

CAPITOLUL II: Înregistrarea în registrul comerţului

Art. 6

(1)Prin înregistrarea în registrul comerţului se înţelege înmatricularea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice prevăzute la art. 2, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului.

(2)Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerţului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal de către fondatori, administratori sau de reprezentanţii acestora, precum şi de orice persoană interesată, în condiţiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare.
(la data 12-nov-2004 Art. 6, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

(21)Cererile de înregistrare şi documentele eliberate în format electronic, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi trimise prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
(la data 16-iul-2015 Art. 6, alin. (2) din capitolul II completat de Art. III, punctul 1. din Legea 152/2015 )

(3)Înregistrările în registrul comerţului se fac în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

(4)Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 dobândesc personalitate juridică, conform legii, de la data înregistrării în registrul comerţului a încheierii judecătorului-delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii şi înmatricularea, dacă legea nu dispune altfel.
(la data 12-nov-2004 Art. 6, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

Art. 7

Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului se asigură opozabilitatea actelor înregistrate faţă de terţi, cu excepţia cazurilor în care legea prevede condiţia cumulativă a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 8

(1)La înmatriculare/înregistrare, solicitanţilor li se eliberează certificatul de înregistrare, conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare fiscală atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID) şi alte date, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. Certificatul de înregistrare este însoţit de rezoluţia persoanei competente cu soluţionarea cererii de înregistrare, precum şi de alte acte prevăzute de prezenta lege.

(2)La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de menţiuni, însoţit de rezoluţia persoanei competente cu soluţionarea cererii de înregistrare, precum şi alte acte prevăzute de prezenta lege.

(3)Atât la înmatriculare, cât şi la fiecare înregistrare a modificărilor actului constitutiv, solicitanţilor, odată cu eliberarea documentelor menţionate la alin. (1) şi (2), li se pot furniza informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului, cu achitarea tarifelor aferente.

(4)Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluţioneze cererile de înregistrare nu dispune altfel, pentru completarea documentaţiei.
(la data 16-iul-2015 Art. 8 din capitolul II modificat de Art. III, punctul 2. din Legea 152/2015 )

Art. 9

(1)Certificatul de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare este documentul care atestă că persoana juridică a fost luată în evidenţa oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi în evidenţa organului fiscal.

(2)[textul din Art. 9, alin. (2) din capitolul II a fost abrogat la 01-ian-2007 de Art. IV, alin. (2), litera B. din Ordonanta 35/2006]

(3)Pe parcursul existenţei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activităţii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.
(la data 12-nov-2004 Art. 9, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

(4)Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrării solicitării.

(5)[textul din Art. 9, alin. (5) din capitolul II a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 75/2004]

CAPITOLUL III: Atribuirea codului unic de înregistrare

Art. 10

Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice este condiţionată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerţului de către judecătorul-delegat.
(la data 12-nov-2004 Art. 10 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

Art. 11

(1)În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe cale electronică, Ministerului Finanţelor Publice, datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerţului şi cele conţinute în cererea de înregistrare fiscală.

(2)Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1) Ministerul Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 8 ore, codul unic de înregistrare.
(la data 12-nov-2004 Art. 11, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

Art. 12

(1)Pentru asociaţiile familiale, precum şi pentru persoanele juridice prevăzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare se stabileşte de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Justiţiei.

(2)[textul din Art. 12, alin. (2) din capitolul III a fost abrogat la 01-ian-2007 de Art. IV, alin. (2), litera B. din Ordonanta 35/2006]

Art. 13

Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind persoanele fizice, asociaţiile familiale şi persoanele juridice prevăzute la art. 2, precum şi de acestea în relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi instituţiile publice, pe toată durata funcţionării lor.

Art. 14

(1)În următoarea zi lucrătoare după efectuarea înmatriculării persoanelor juridice, oficiul registrului comerţului comunică un extras al rezoluţiei prin care s-a dispus înmatricularea către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre publicare, pe cheltuiala solicitantului. La cererea şi pe cheltuiala solicitantului, rezoluţia se publică integral.

(2)Extrasul rezoluţiei prin care s-a dispus înmatricularea persoanei juridice cuprinde următoarele elemente: numărul şi data rezoluţiei, denumirea, sediul social şi forma juridică, numele şi adresa fondatorilor, administratorilor şi, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul şi activitatea principală, capitalul social şi durata de funcţionare. Pe extras se va menţiona numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare fiscală atribuit şi, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID).

(3)Publicarea în Monitorul Oficial al României a extrasului rezoluţiei sau, după caz, a rezoluţiei integrale se va efectua în cel mult 21 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la oficiul registrului comerţului. Regia Autonomă «Monitorul Oficial» are la dispoziţie pentru efectuarea publicării un termen de 17 zile lucrătoare de la data primirii extrasului rezoluţiei sau, după caz, a rezoluţiei integrale. Dacă termenul prevăzut la art. 8 alin. (4) se modifică corespunzător celor dispuse de către persoana competentă să soluţioneze cererile de înregistrare, pentru completarea documentaţiei, termenul de publicare se prelungeşte în mod corespunzător.

(4)Prevederile alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător pentru toate actele care se înregistrează în registrul comerţului şi fac obiectul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a.
(la data 16-iul-2015 Art. 14 din capitolul III modificat de Art. III, punctul 3. din Legea 152/2015 )

CAPITOLUL IV: Procedura autorizării funcţionării

Art. 15

(1)În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni, solicitantul are obligaţia să depună, o dată cu cererea de înregistrare şi actele doveditoare, declaraţia-tip pe propria răspundere, semnată de asociaţi sau de administratori, din care să rezulte, după caz, că:

a)persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;

b)persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip.
(la data 15-iun-2007 Art. 15, alin. (1), litera B. din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 159/2007 )

(2)Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligaţia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal o nouă declaraţie-tip pe propria răspundere corespunzătoare modificărilor intervenite.

(3)Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal înregistrează în registrul comerţului datele din declaraţiile-tip prevăzute la alin. (1) şi (2).
(la data 12-nov-2004 Art. 15 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

Art. 16

[textul din Art. 16 din capitolul IV a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 75/2004]

Art. 17

(1)Procedura de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere se desfăşoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligaţia înregistrării sediului social sau secundar.

(2)Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prin birourile unice, efectuează următoarele activităţi:

a)primesc, verifică şi înregistrează cererile de înregistrare şi actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţiile-tip prevăzute la art. 15;

b)încasează taxele şi tarifele pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi cele datorate altor autorităţi implicate în procedura de înregistrare;

c)ţin în sistem computerizat evidenţa declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15;

d)transmit autorităţilor publice competente declaraţiile-tip prevăzute la art. 15, în copie, şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului;

e)completează şi emit în termen certificatele constatatoare privind înregistrarea declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, potrivit prezentei legi;

f)urmăresc termenele prevăzute de prezenta lege şi eliberează solicitanţilor certificatele de înregistrare, certificatele de înscriere de menţiuni, încheierile judecătorului-delegat, precum şi certificatele constatatoare prevăzute la lit. e).
(la data 12-nov-2004 Art. 17 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

Art. 171

(1)Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, pe baza declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, eliberează solicitanţilor certificate constatatoare care atestă că:

a)s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;

b)s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile declarate;
(la data 15-iun-2007 Art. 17^1, alin. (1), litera B. din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 159/2007 )

c)s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite faţă de declaraţia-tip anterioară.

(2)Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se eliberează o dată cu certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere de menţiuni.

(3)Pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar se va elibera câte un certificat constatator care atestă că s-au înregistrat declaraţiile-tip prevăzute la art. 15.

(4)Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) au regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 172

(1)În vederea efectuării controlului de către autorităţile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declaraţiilor-tip şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerţului.

(2)Autorităţile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:

[textul din Art. 17^2, alin. (2) din capitolul IV a fost abrogat la 15-iun-2007 de Art. 1, punctul 3. din Legea 159/2007]

– direcţiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;

– Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau ministerele cu reţea sanitară veterinară proprie;

– autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;

– inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 173

(1)În cazul în care autorităţile publice competente constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notifică acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, acordând un termen de remediere a neregularităţilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificării şi poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autorităţii publice competente.

(2)În cazul în care neregularităţile nu sunt remediate, autorităţile publice competente notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal actul prin care s-a interzis desfăşurarea activităţii, în termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul comerţului.
(la data 12-nov-2004 Art. 17 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

Art. 18

[textul din Art. 18 din capitolul IV a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 75/2004]

Art. 19

[textul din Art. 19 din capitolul IV a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 75/2004]

Art. 20

[textul din Art. 20 din capitolul IV a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 75/2004]

Art. 21

[textul din Art. 21 din capitolul IV a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 75/2004]

Art. 22

[textul din Art. 22 din capitolul IV a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 75/2004]

Art. 23

[textul din Art. 23 din capitolul IV a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 75/2004]

Art. 24

[textul din Art. 24 din capitolul IV a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 75/2004]

Art. 25

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale asigură condiţiile necesare pentru arhivarea tuturor documentelor aferente procedurii de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere.
(la data 12-nov-2004 Art. 25 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

CAPITOLUL V: Preschimbarea certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală

Art. 26

Până la data de 31 decembrie 2004, persoanele juridice prevăzute la art. 2, care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de înmatriculare şi cel de înregistrare fiscală, au obligaţia de a solicita la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în a cărui rază au sediul social sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare.
(la data 12-nov-2004 Art. 26 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

Art. 27

Procedura stabilită prin prezenta lege pentru autorizarea funcţionării pe baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere se aplică în mod corespunzător şi preschimbărilor prevăzute la art. 26.
(la data 12-nov-2004 Art. 27 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

Art. 28

[textul din Art. 28 din capitolul V a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 75/2004]

Art. 29

În cadrul procedurii de preschimbare, declaraţiile-tip pe propria răspundere prevăzute la art. 15 se depun la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul unde se solicită preschimbarea.
(la data 12-nov-2004 Art. 29 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

Art. 30

(1)Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2.

(2)Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

(3)Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în registrul comerţului şi se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanţelor Publice, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pe cale electronică, şi se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.

Art. 31

(1)Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3).

(2)Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)În termen de 6 luni de la data pronunţării încheierii de dizolvare, prevăzută de art. 30 alin. (2), sau, după caz, de la data respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligaţia numirii şi înregistrării în registrul comerţului a lichidatorului.

(4)Dacă nu exista reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la cererea oricărei persoane interesate, formulată în termen de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), judecătorul delegat numeşte un lichidator de pe lista practicienilor în insolvenţă, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din patrimoniul persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acestuia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
(la data 25-sep-2006 Art. 31, alin. (4) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 360/2006 )

(41)Prin derogare de la dispozitiile art. 252 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, încheierile judecatorului-delegat, pronuntate în conditiile alin. (4) la cererea creditorilor bugetari, se comunica pe cale electronica Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili si Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, se publica pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza la sediul oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal, în a carui raza societatea comerciala dizolvata îsi are sediul social.
(la data 03-feb-2006 Art. 31, alin. (4) din capitolul V completat de Art. XIV, punctul 1. din partea II, sectiunea 11 din Ordonanta 28/2006 )

(5)Dacă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) nu a fost înregistrată nicio cerere pentru numirea unui lichidator, persoana juridică se radiază din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(la data 25-sep-2006 Art. 31, alin. (5) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 360/2006 )

(6)Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerţului, se comunică şi se publică, potrivit dispoziţiilor alin. (41).
(la data 03-feb-2006 Art. 31, alin. (6) din capitolul V modificat de Art. XIV, punctul 2. din partea II, sectiunea 11 din Ordonanta 28/2006 )

(7)Bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după radierea acesteia din registrul comerţului, în condiţiile alin. (5), revin asociaţilor.
(la data 25-sep-2006 Art. 31, alin. (7) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 360/2006 )

*) Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că prevederile art. 31 alin. (7), forma anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006, sunt neconstituţionale.
(la data 10-iul-2019 Art. 31, alin. (7) din capitolul V atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 382/2019 )

Art. 32

Certificatele de înregistrare şi anexele la acestea, eliberate conform procedurilor de soluţionare a cererilor existente anterior intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează valabilitatea.

CAPITOLUL VI: Servicii de asistenţă

Art. 33

În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţă acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare, cu excepţia activităţilor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-c) şi g), care se acordă gratuit.
(la data 26-mai-2014 Art. 33 din capitolul VI modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 28/2014 )

Art. 34

(1)Serviciile de asistenţă se asigură prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.

(2)Serviciile de asistenţă se acordă, la cererea şi pe cheltuiala solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.
(la data 12-nov-2004 Art. 34, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

(3)Serviciile de asistenţă se solicită prin cerere de servicii explicită, cuprinzând serviciile solicitate, obligaţiile părţilor, termenele şi tarifele datorate.

(4)Modelul şi conţinutul cererii de servicii se stabilesc de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Art. 35

(la data 26-nov-2004 Art. 35 din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3116/C/2004 )

(1)Serviciile de asistenţă care se prestează de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt:

a)îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;

b)îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
(la data 12-nov-2004 Art. 35, alin. (1), litera B. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

c)tehnoredactarea cererii de înregistrare;

d)proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;

e)obţinerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca aport în natură la capitalul social;

f)asigurarea obţinerii, după caz, pentru bunurile imobile, a:

– dovezii intabulării;

– certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;

g)redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;

h)redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;

i)redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic;

j)redactarea actului adiţional sau, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a deciziei consiliului de administraţie privind modificări ale actului constitutiv referitoare la:

– sediul social;

– denumirea firmei sau emblema acesteia;

– durata de funcţionare;

– forma juridică;

– domeniul principal de activitate şi activitatea principală;

– obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN;

– administratori şi cenzori;

– alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit şi pierderi etc.);

– primirea, retragerea de membri sau asociaţi;

– majorarea sau reducerea capitalului social;

– înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii sociale secundare;

– divizare sau fuziune;

– dizolvare sau lichidare;

k)obţinerea autentificării actului constitutiv sau a actului adiţional;

l)darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă;

m)extragerea din bazele de date de acte normative şi listarea pentru eliberare, la cerere.

CAPITOLUL VII: Taxe şi tarife

Art. 36

Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul onorariilor pentru autentificarea ori darea de dată certă a actelor constitutive şi declaraţiilor pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor şi cenzorilor, privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, precum şi al celor pentru modificarea actelor constitutive se stabileşte în sumă fixă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Justiţiei, pe baza propunerilor Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 37

Tarifele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome “Monitorul Oficial”.

Art. 38

Pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, nivelul taxelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei.
(la data 12-nov-2004 Art. 38 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

Art. 39

(la data 17-sep-2010 Art. 39 din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2176/C/2010 )

(la data 28-ian-2010 Art. 39 din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 231/C/2010 )

(la data 26-nov-2004 Art. 39 din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3116/C/2004 )

Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistenţă prevăzute la art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 40

Cuantumul taxelor, tarifelor şi onorariilor prevăzute la art. 36-39 se poate indexa anual în funcţie de rata inflaţiei.

CAPITOLUL VIII: Dispoziţii finale

Art. 41

(1)Constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit legii, cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 100.000.000 lei, desfăşurarea oricărei activităţi de către persoanele juridice prevăzute la art. 2 cu nerespectarea prevederilor prezentei legi.
(la data 12-nov-2004 Art. 41, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

(2)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se realizează de organele de control ale autorităţilor publice competente prevăzute la art. 172 alin. (2).
(la data 12-nov-2004 Art. 41, alin. (2) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

(3)Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)Pierderea de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a documentelor depuse de solicitant se sancţionează cu amendă judiciară de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin încheiere pronunţată de judecătorul-delegat.
(la data 12-nov-2004 Art. 41, alin. (4) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

(5)Dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 42

(1)În toate cazurile în care o lege sau un alt act normativ de acelaşi rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice înregistrate în registrul comerţului, constatarea dizolvării de drept, ca etapă prealabilă obligatorie, urmează procedura prevăzută la art. 30 alin. (2) şi (3).

(2)După constatarea dizolvării de drept sunt aplicabile dispoziţiile art. 31.

(3)În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării unei persoane juridice în registrul comerţului, dispune încetarea de drept a activităţii sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de înfiinţare, de încuviinţare sau de recunoaştere, orice persoană interesată va putea solicita instanţei competente să constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce priveşte obiectul de activitate şi, după caz, dacă acest obiect de activitate este unic, să constate dizolvarea de drept a persoanei juridice.

(4)Prin hotărârea pronunţată potrivit alin. (3), instanţa competentă va dispune înregistrarea în registrul comerţului a hotărârii pronunţate, rămasă irevocabilă, şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea.

(5)În cazul dizolvării de drept prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile dispoziţiile alin. (2) privitoare la lichidare şi radiere.

Art. 43

(1)Modelul cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

(la data 26-nov-2004 Art. 43, alin. (1) din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3118/C/2004 )

(2)Modelul cererii de înregistrare fiscală se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, urmând a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comerţului.

(3)[textul din Art. 43, alin. (3) din capitolul VIII a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 75/2004]

(4)[textul din Art. 43, alin. (4) din capitolul VIII a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 75/2004]

(5)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice implicate vor încheia protocoale cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, având ca obiect schimbul de informaţii şi stabilirea procedurilor comune de lucru.

(6)[textul din Art. 43, alin. (6) din capitolul VIII a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 75/2004]

(7)Modelul extrasului de registru prevăzut la art. 9 alin. (3), precum şi al certificatelor constatatoare prevăzut la art. 171 alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
(la data 12-nov-2004 Art. 43, alin. (7) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

(la data 26-nov-2004 Art. 43, alin. (7) din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3117/C/2004 )

(8)[textul din Art. 43, alin. (8) din capitolul VIII a fost abrogat la 12-nov-2004 de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 75/2004]

Art. 44

(1)Cererile de înregistrare, împreună cu documentele însoţitoare prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi declaraţiile-tip prevăzute la art. 15 pot fi transmise şi prin corespondenţă cu valoare declarată, data primirii fiind considerată data înregistrării cererii.
(la data 12-nov-2004 Art. 44, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

(2)Corespondenţa va conţine şi dovada privind plata taxelor şi tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plată, în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(3)Comunicarea de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a actelor şi orice altă corespondenţă cu solicitanţii se pot face şi prin poştă, la sediul social ori secundar sau la domiciliul ales, declarat în cererea de înregistrare.
(la data 12-nov-2004 Art. 44, alin. (3) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 75/2004 )

Art. 45

Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează potrivit procedurilor în vigoare la data depunerii.

Art. 46

(1)[textul din Art. 46, alin. (1) din capitolul VIII a fost abrogat la 12-oct-2004 de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 75/2004]

(2)Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 370/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 174 alin. (2) din titlul V – Grupurile de interes economic – al cărţii I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei – din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

*) La 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004.
(la data 12-oct-2004 Art. 46 din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Art. II, alin. (2) din Ordonanta urgenta 75/2004 )

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 839 din data de 13 septembrie 2004

Forma aplicabila pentru ‘Legea 359/2004’ la data 15 noiembrie 2019, valabila si azi

Hotu Alin

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de e-mail nu va fi vizibilă de către alți utilizatori Required fields are marked *

Wise Business Plans S.R.L.Datele noastre
CUI:40961122; J20/744/2019
Ne găsiți în orașul Petrila, județul Hunedoara!
Vă încurajăm să ne contactați on-line!
Localizare pe hartăUnde ne găsiți?

Ne găsiți și on-lineWise Business Plans on-line
Pentru a fi permanent alături de dumnevoastră, vă stăm la dispoziție și pe rețelele de socializare!