Vă rugăm așteptați...

 
Luni - Vineride la 9:30 - 17:30
Adresa noastră:Petrila, strada Independenței. Nr.25, ap.2, jud. Hunedoara
Vizitați-ne și pe rețelele sociale:
Facebook
Twitter

O.U.G. Nr.44/2008 privind P.F.A. Întreprinderile Individuale și Întreprinderile Familiale

noiembrie 14, 2019by Hotu Alin0

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

(la data 17-ian-2017 actul a fost aprobat de Legea 182/2016 )

Variantă actualizată la data de 15 Noiembrie 2019 

Având în vedere că Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, a condus la disfuncţionalităţi în activitatea de autorizare, prevederile sale fiind interpretate în mod diferit de autorităţile publice locale desemnate cu aplicarea lor, paşii care trebuie parcurşi de către solicitanţi diferind de la o primărie la alta,

luând în considerare că Legea nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevede obligativitatea parcurgerii unei proceduri de înregistrare în registrul comerţului, în procedura emiterii autorizaţiei de către autorităţile publice locale, prezentul act normativ conduce la reducerea birocraţiei, combaterea corupţiei şi la scurtarea termenelor de eliberare a autorizaţiilor, întrucât cuprinde dispoziţii care conduc la simplificarea procesului de autorizare şi înregistrare a celor care doresc să desfăşoare o activitate economică în una dintre cele mai simple forme ale acesteia, fiind stabilite criterii care nu lasă loc interpretării arbitrare şi fiind mutată procedura de autorizare şi înregistrare în întregime la registrul comerţului, ceea ce scurtează etapele pe care trebuie să le parcurgă un solicitant şi vine în întâmpinarea acestuia cu personal calificat şi cu o procedură care deja şi-a dovedit eficienţa în cazul societăţilor comerciale.

În condiţiile în care absenţa unor măsuri active de stimulare a mediului de afaceri, inclusiv prin reducerea procedurilor administrative, şi de creare a noi locuri de muncă conduce la prejudicierea dezvoltării durabile şi sustenabile a României şi la încetinirea ritmului de creştere economică,

ţinând cont de faptul că autorizaţiile care intră în acest moment sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acoperă domenii de o deosebită importanţă socială şi economică, menţinerea dificultăţilor actuale de aplicare a procedurii de autorizare putând genera grave disfuncţionalităţi în desfăşurarea normală a respectivelor activităţi,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează accesul la activităţile economice din economia naţională astfel cum sunt prevăzute în Codul CAEN, procedura de înregistrare în registrul comerţului, de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale.
(la data 17-ian-2017 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 182/2016 )

(2)Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică profesiilor liberale, precum şi acelor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale.

(3)Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică acelor activităţi economice pentru care, prin lege, sunt instituite anumite restricţii de desfăşurare ori alte interdicţii şi acelor activităţi interzise expres prin lege pentru libera iniţiativă.
(la data 17-ian-2017 Art. 1, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 182/2016 )

(31)În cazul activităţilor economice a căror organizare şi autorizare sunt reglementate prin legi speciale, dacă acestea nu prevăd altfel, sunt aplicabile numai prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă privind înregistrarea la oficiul registrului comerţului ca obligaţie prealabilă în vederea autorizării de către autorităţile competente stabilite de prevederile legilor speciale.
(la data 17-ian-2017 Art. 1, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 182/2016 )

(4)Activităţile de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă se autorizează în condiţiile legii speciale.

(5)Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul serviciilor prestate în contextul libertăţii de prestare transfrontalieră a serviciilor, astfel cum este ea prevăzută la art. 49 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene1).

Art. 2

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)activitate economică – activitate cu scop lucrativ, constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii;
(la data 17-ian-2017 Art. 2, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 182/2016 )

b)Codul CAEN – Clasificarea activităţilor din economia naţională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările ulterioare;

c)dreptul de stabilire – prerogativa unui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European de a desfăşura activităţi economice pe teritoriul unui alt stat membru prin intermediul unui sediu permanent, în condiţii de egalitate de tratament cu cetăţenii statului gazdă;

d)familia – soţul, soţia, copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizării întreprinderii familiale, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv;

e)întreprinzător – persoana fizică care organizează o întreprindere economică;

f)întreprindere economică – activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de muncă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
(la data 17-ian-2017 Art. 2, litera F. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 182/2016 )

g)întreprindere individuală – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;

h)întreprindere familială – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;
(la data 17-ian-2017 Art. 2, litera H. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 182/2016 )

i)persoană fizică autorizată – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă;
(la data 17-ian-2017 Art. 2, litera I. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 182/2016 )

i1)soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate – soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare, în condiţiile legii;
(la data 09-feb-2014 Art. 2, litera I. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 4/2014 )

j)patrimoniul de afectaţiune – masă patrimonială în cadrul patrimoniului întreprinzătorului, reprezentând totalitatea drepturilor şi obligaţiilor afectate, prin declaraţie scrisă ori, după caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act adiţional la acesta, exercitării unei activităţi economice;
(la data 17-ian-2017 Art. 2, litera J. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 182/2016 )

j1)sediul profesional – sediul principal/locaţia declarată la registrul comerţului, în vederea înregistrării şi autorizării funcţionării persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau familiale, reprezentând elementul de identificare al acesteia în raporturile juridice la care participă;
(la data 17-ian-2017 Art. 2, litera J. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 182/2016 )

k)puncte de lucru – locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale, în cazul în care aceasta nu se desfăşoară exclusiv la sediul profesional, cu excepţia cazului în care se desfăşoară comerţ ambulant, astfel cum este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată.

Art. 3

(1)În temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

(2)Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă.

(3)[textul din Art. 3, alin. (3) din capitolul I a fost abrogat la 17-ian-2017 de Art. I, punctul 5. din Legea 182/2016]

Art. 4

Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) pot desfăşura activităţile economice după cum urmează:

a)individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;

b)ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;

c)ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Art. 5

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 6

(1)Orice activitate economică desfăşurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată şi autorizată, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2)Autorizarea funcţionării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu exonerează persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale de obligaţia de a obţine, înainte de începerea activităţii, autorizaţiile, avizele, licenţele şi altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfăşurarea anumitor activităţi economice.

CAPITOLUL II: Înregistrarea şi autorizarea funcţionării

Art. 7

(1)Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) au obligaţia să solicite oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal înregistrarea şi autorizarea funcţionării, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, înainte de începerea activităţii economice în formele prevăzute la art. 4 lit. a) sau b), ca persoană fizică autorizată, denumită în continuare PFA, respectiv ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.
(la data 17-ian-2017 Art. 7, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 182/2016 )

(2)Reprezentantul întreprinderii familiale are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea activităţii economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1). oricare membru al întreprinderii familiale, care are capacitate deplină de exerciţiu, poate să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, cu respectarea prevederilor alin. (4).
(la data 17-ian-2017 Art. 7, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 182/2016 )

(3)În toate cazurile, cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării trebuie formulată în termen de 20 de zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1).
(la data 17-ian-2017 Art. 7, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 182/2016 )

(4)În caz de nerespectare a termenului prevăzut la alin. (3), este necesară încheierea unui nou acord de constituire.

Art. 71

(1)Persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1) au obligaţia de a solicita înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor privind participarea în mod obişnuit a soţiei/soţului la activitatea desfăşurată de întreprinderea individuală/persoana fizică autorizată, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a certificatului de căsătorie.

(2)Încetarea activităţii soţiei/soţului se menţionează în registrul comerţului în termen de 15 zile, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului întreprinderii individuale/ persoanei fizice autorizate.
(la data 09-feb-2014 Art. 7 din capitolul II completat de Art. I, punctul 2. din Legea 4/2014 )

Art. 8

(1)Pot desfăşura activităţi economice în una dintre formele prevăzute la art. 4 persoanele fizice care:

a)au capacitate deplină de exerciţiu, cu excepţia membrilor întreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani;
(la data 17-ian-2017 Art. 8, alin. (1), litera A. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 182/2016 )

b)nu au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiar-fiscală;
(la data 17-ian-2017 Art. 8, alin. (1), litera B. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 182/2016 )

c)au un sediu profesional declarat conform art. 9;
(la data 17-ian-2017 Art. 8, alin. (1), litera C. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 182/2016 )

d)declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.

(2)Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face potrivit art. 5, art. 15 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 17 şi următoarele din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, atât pentru sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, cât şi pentru activităţile desfăşurate în afara sediului profesional sau a punctelor de lucru.
(la data 17-ian-2017 Art. 8, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 182/2016 )

(3)În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activităţi economice este necesară îndeplinirea unor condiţii de pregătire profesională şi/sau de atestare a pregătirii sau experienţei profesionale, persoanele prevăzute la art. 4 trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora.
(la data 17-ian-2017 Art. 8, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 182/2016 )

Art. 9

(1)PFA, întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale şi întreprinderea familială au sediul profesional declarat prin cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării.

(2)Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru este necesar ca persoana fizică titulară care se autorizează ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, după caz, să prezinte înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului cu destinaţie de sediu profesional/punct de lucru.
(la data 17-ian-2017 Art. 9, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 182/2016 )

(21)Dacă la sediul profesional, imobil cu destinaţie de locuinţă, nu se desfăşoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosinţă asupra imobilului depune o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfăşoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalităţile prevăzute de art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 17-ian-2017 Art. 9, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 9. din Legea 182/2016 )

(3)Desfăşurarea activităţilor economice prin intermediul unui sediu permanent de către cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European se realizează cu respectarea reglementărilor în vigoare privind sediul permanent.

Art. 10

(1)Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se depune la registrul comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional.

(2)Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării va fi însoţită de documentaţia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 11

(1)Înregistrarea în registrul comerţului a PFA, a întreprinderii individuale şi a întreprinderii familiale se face în baza rezoluţiei motivate a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a uneia dintre persoanele desemnate prin decizie a directorului general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

(2)Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 8 şi 9, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale sau a întreprinderii familiale. Prin aceeaşi rezoluţie se va dispune şi înregistrarea în registrul comerţului a declaraţiei-tip pe propria răspundere, date conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile art. 172 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la transmiterea declaraţiilor-tip către autorităţile publice competente, se aplică în mod corespunzător.

(3)Dacă documentele depuse în susţinerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune prin rezoluţie motivată acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului pe loc, dacă este prezent, precum şi prin afişare/postare pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, iar rezoluţia se afişează la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În toate cazurile se vor indica documentele care urmează să fie depuse până la termenul acordat. La cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit o singură dată cu maximum 15 zile. Termenul de 15 zile se calculează fără a se lua în considerare ziua în care a început şi ziua în care s-a împlinit.

(4)În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune prin rezoluţie motivată respingerea cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării pentru persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială solicitantă, precum şi a înregistrării declaraţiei-tip pe propria răspundere date conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)Rezoluţiile directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau ale persoanei desemnate, cu privire la înmatriculare şi orice alte înregistrări în registrul comerţului, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, se execută de îndată, în baza lor efectuându-se înregistrările dispuse prin acestea, fără nicio altă formalitate.
(la data 17-ian-2017 Art. 11 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 182/2016 )

Art. 12

(1)Împotriva rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a persoane; desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare sau de la comunicare, după caz. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului şi se judecă în condiţiile dreptului comun. Dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(2)Aplicarea rezoluţiilor directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau ale persoanei desemnate, cu privire la înmatriculare şi orice alte înregistrări în registrul comerţului, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se suspendă în cursul judecăţii.

(3)Cererile adresate instanţelor judecătoreşti conform prezentei ordonanţe de urgenţă sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
(la data 17-ian-2017 Art. 12 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 182/2016 )

Art. 13

(1)În cazul prevăzut la art. 11 alin. (2) sau în cazul unei hotărâri judecătoreşti definitive care dispune astfel, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va elibera certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, certificatul constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, precum şi alte acte prevăzute de lege, după caz.
(la data 17-ian-2017 Art. 13, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 182/2016 )

(2)Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.
(la data 17-ian-2017 Art. 13, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 182/2016 )

(3)Certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, este documentul care atestă înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă.

(4)Dispoziţiile art. 11 şi 13 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la atribuirea şi utilizarea codului unic de înregistrare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 14

(1)Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 28 alin. (2), o persoană poate avea câte un singur certificat de înregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA, titular de întreprindere individuală sau membru al unei întreprinderi familiale pentru care a fost autorizată.

(2)Schimbarea sediului profesional şi/sau a obiectului principal de activitate se înregistrează la oficiul registrului comerţului, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentului capitol. În cazul schimbării sediului profesional în alt judeţ, directorul oficiului registrului comerţului sau persoana desemnată, la care este înregistrată PFA, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, va aproba, prin aceeaşi rezoluţie, schimbarea sediului profesional în alt judeţ, înregistrarea în registrul comerţului de la noul sediu şi radierea înregistrării din registrul comerţului de la vechiul sediu, dispunând efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului.
(la data 17-ian-2017 Art. 14, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 182/2016 )

(3)Punctele de lucru se înregistrează în registrul comerţului, cu respectarea dispoziţiilor privind sediul profesional şi cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentului capitol.

(4)Pentru desfăşurarea unei alte activităţi economice decât cele înregistrate în registrul comerţului şi pentru care s-a obţinut autorizarea funcţionării este necesară obţinerea înregistrării/autorizării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(la data 17-ian-2017 Art. 14, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 182/2016 )

(5)Cererea pentru efectuarea modificărilor prevăzute la alin. (2)-(4) se depune la registrul comerţului în care este înregistrată PFA, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, însoţită de declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 1.3, 2.3 sau 3.3 din anexă, după caz.

(6)Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va elibera un nou certificat de înregistrare în cazul prevăzut la alin. (2) şi, în toate cazurile, certificatul de înscriere de menţiuni şi certificatul constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, precum şi alte acte prevăzute de lege.

(7)Modificarea acordului de constituire a întreprinderii familiale se declară, în termen de 15 zile de la încheierea actului adiţional, la registrul comerţului în care este înregistrată întreprinderea familială. Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va înregistra modificările şi va elibera certificatul de înscriere de menţiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 15

Persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale şi reprezentantul întreprinderii familiale vor ţine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 17-ian-2017 Art. 15 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 182/2016 )

CAPITOLUL III: Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale

SECŢIUNEA 1: Regimul juridic al PFA

Art. 16

(1)PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

(2)În scopul exercitării activităţii/activităţilor pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.
(la data 17-ian-2017 Art. 16 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 182/2016 )

Art. 17

(1)PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.
(la data 17-ian-2017 Art. 17, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 182/2016 )

(2)O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.
(la data 17-ian-2017 Art. 17, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 182/2016 )

(3)PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă.
(la data 19-mai-2011 Art. 17, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 46/2011 )

Art. 18

Persoana fizică ce desfăşoară activităţi economice ca PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.
(la data 17-ian-2017 Art. 18 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 182/2016 )

Art. 19

(1)PFA îşi desfăşoară activitatea folosind în principal forţa de muncă şi aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula şi calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale.

(2)Persoana fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice ca PFA poate cere schimbarea statutului juridic dobândit şi autorizarea ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale, cu respectarea dispoziţiilor cap. II şi ale art. 21.
(la data 17-ian-2017 Art. 19, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 182/2016 )

Art. 20

(1)Titularul PFA răspunde pentru obligaţiile asumate în exploatarea întreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului. Dispoziţiile art. 31, 32 şi ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile.

(2)În caz de insolvenţă, PFA va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Orice persoană interesată poate face dovada calităţii de profesionist în cadrul procedurii insolvenţei sau separat, prin acţiune în constatare, dacă justifică un interes legitim.
(la data 17-ian-2017 Art. 20 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 182/2016 )

Art. 21

(1)PFA îşi încetează activitatea şi este radiată din registrul comerţului în următoarele cazuri:

a)prin decesul titularului PFA;
(la data 17-ian-2017 Art. 21, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 182/2016 )

b)prin voinţa titularului PFA;
(la data 17-ian-2017 Art. 21, alin. (1), litera B. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 182/2016 )

c)în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3)Dispoziţiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător.

Art. 211

Soţia/Soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate se poate asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prin încheierea unui contract de asigurare de şomaj în condiţiile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în sistemul asigurărilor de sănătate, în condiţiile prevăzute de lege.
(la data 09-feb-2014 Art. 21 din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 3. din Legea 4/2014 )

SECŢIUNEA 2: Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale

Art. 22

Întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului.

Art. 23

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului.

Art. 24

(1)Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

(2)Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.
(la data 17-ian-2017 Art. 24 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 182/2016 )

Art. 25

(1)Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 24, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

(2)Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale poate cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-a organizat întreprinderea individuală.

(3)Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 26

Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligaţiile asumate în exploatarea întreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului. Dispoziţiile art. 31, 32 şi ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile.
(la data 17-ian-2017 Art. 26 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 182/2016 )

Art. 27

(1)Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale îşi încetează activitatea şi este radiat din registrul comerţului în următoarele cazuri:

a)prin deces;

b)prin voinţa acestuia;

c)în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3)În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) moştenitorii pot continua întreprinderea, dacă îşi manifestă voinţa, printr-o declaraţie autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Când sunt mai mulţi moştenitori, aceştia îşi vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activităţii economice ca întreprindere familială.

(4)Dispoziţiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător. Activitatea va putea fi continuată sub aceeaşi firmă, cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de succesor.

SECŢIUNEA 3: Regimul juridic al întreprinderii familiale

Art. 28

(1)Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.

(2)Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat întreprinderea familială.

(3)Membrii unei întreprinderi familiale sunt asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi au dreptul de a fi asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.

(4)Întreprinderea familială nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.

Art. 29

(1)Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate. Acordul de constituire va stipula, sub sancţiunea nulităţii, datele de identificare ale membrilor familiei şi ale reprezentantului desemnat din rândul acestora, condiţiile participării, cota procentuală a fiecărui membru la beneficii şi la pierderi, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale, condiţiile de retragere şi data întocmirii.

(2)Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu deplină şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

(3)În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi familiale, cu întreprinderi individuale sau cu PFA, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.
(la data 17-ian-2017 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 182/2016 )

Art. 30

(1)Întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu şi nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului.

(2)Prin acordul de constituire a întreprinderii familiale, fiecare membru al acesteia poate stipula constituirea, în cadrul patrimoniului său, a unui patrimoniu de afectaţiune, pentru exercitarea activităţii economice a întreprinderii familiale.
(la data 17-ian-2017 Art. 30, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 182/2016 )

(3)În cazul prevăzut la alin. (2), prin acordul de constituire sau printr-un act adiţional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectaţiune. Dacă membrii întreprinderii convin în unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la beneficiile sau la pierderile întreprinderii.
(la data 17-ian-2017 Art. 30, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 182/2016 )

Art. 31

Membrii întreprinderii familiale răspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectaţiune şi, în completare, cu întreg patrimoniul acestora, corespunzător cotelor de participare prevăzute la art. 29 alin. (1).
(la data 17-ian-2017 Art. 31 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 182/2016 )

Art. 32

(1)Deciziile privind gestiunea curentă a întreprinderii familiale se iau de către reprezentantul desemnat în condiţiile art. 29 alin. (2).

(2)Actele de dispoziţie asupra bunurilor afectate activităţii întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majorităţii simple a membrilor întreprinderii, cu condiţia ca această majoritate să includă şi acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

(3)Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor, dacă valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depăşeşte 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate exercitării activităţii economice a întreprinderii potrivit art. 30 alin. (2) şi a sumelor de bani aflate la dispoziţia întreprinderii familiale la data actului. Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele de participare la beneficii, potrivit art. 29 alin. (1), fiind incluse în patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit.
(la data 17-ian-2017 Art. 32, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 182/2016 )

Art. 33

(1)Întreprinderea familială îşi încetează activitatea şi este radiată din registrul comerţului în următoarele cazuri:

a)mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat;

b)mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere;

c)în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

(3)Dispoziţiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător.

Art. 34

[textul din Art. 34 din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 17-ian-2017 de Art. I, punctul 27. din Legea 182/2016]

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 35

(1)Primăriile pot să îşi constituie birouri de asistenţă şi reprezentare a persoanelor fizice prevăzute la art. 4, prin reorganizarea activităţii desfăşurate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Persoanele fizice pot opta să efectueze formalităţile prevăzute la cap. II şi prin intermediul birourilor de asistenţă şi reprezentare.

(3)Birourile de asistenţă şi reprezentare pot să reprezinte persoana fizică solicitantă în cadrul procedurilor de obţinere a autorizaţiei şi înregistrării în registrul comerţului, în temeiul unei cereri de reprezentare.

(4)Birourile de asistenţă şi reprezentare au următoarele competenţe:

a)primesc şi ordonează documentaţia pentru înregistrare şi autorizare;

b)remit cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării, însoţită de documentaţia de susţinere, la registrul comerţului competent, efectuează corespondenţă cu acesta în scopul obţinerii înregistrării şi autorizării, precum şi pentru primirea certificatului de înregistrare şi a celorlalte acte, în original;

c)remit solicitantului actele în original primite de la registrul comerţului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hârtie;

d)acordă solicitanţilor asistenţă privind operaţiunea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării.

(5)Pentru serviciile prestate primăriile vor putea percepe taxe pe care le pot stabili autonom, în temeiul principiului autonomiei locale.

(6)Primăriile vor pune la dispoziţia publicului un formular standard al cererii de reprezentare prevăzute la alin. (3). Cererea de reprezentare, cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi documentaţia de susţinere pot fi remise la registrul comerţului competent în format electronic, utilizând Sistemul de autorizare şi înregistrare online şi/sau pe suport hârtie, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu conţinut declarat, ori direct la registrul comerţului.

(7)În scopul liberului acces al cetăţenilor la servicii publice administrative de calitate, birourile de asistenţă şi reprezentare pot primi cereri de reprezentare şi pot presta servicii de asistenţă, indiferent de sediul profesional al solicitantului şi de registrul comerţului căruia i se adresează acesta.

Art. 351

(1)Studenţii care vor să înfiinţeze o afacere proprie sunt scutiţi de la plata taxelor pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a unui PFA sau a unei întreprinderi individuale prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenţa prestate de aceste oficii.

(2)Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), studentul care obţine calitatea de titular al PFA sau de titular al întreprinderii individuale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate în România;

b)să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat, integral, la data solicitării, toate cerinţele programei de învăţământ prevăzute de senatul instituţiei;

c)nu a împlinit vârsta de 30 de ani.

(3)Cererea de înregistrare şi autorizare a funcţionării PFA sau a întreprinderii individuale va fi însoţită de actul doveditor emis de instituţia de învăţământ superior, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b).
(la data 17-ian-2017 Art. 35 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 28. din Legea 182/2016 )

Art. 36

Acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, prevederile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se vor aplica corespunzător, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 37

(1)Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1), care desfăşoară o activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în forme similare cu cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, pot fi autorizate să desfăşoare pe teritoriul României aceleaşi tipuri de activităţi pentru care au fost autorizate în acel alt stat, cu respectarea dispoziţiilor art. 1 şi 3.

(2)În cazul prevăzut la alin. (1), cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este de competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul în raza căruia a fost ales şi declarat sediul profesional.

(3)Cererea va fi însoţită de următoarele acte:

a)carte de identitate sau paşaport al solicitantului – fotocopie şi traducere în limba română, certificate olograf;

b)documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European – fotocopie şi traducere în limba română, certificate olograf.

(4)În funcţie de forma de organizare pentru care se solicită autorizarea, se vor aplica corespunzător prevederile cap. II.

Art. 38

Persoanele prevăzute la art. 4 sunt plătitoare de impozit pe venit în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 17-ian-2017 Art. 38 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 182/2016 )

Art. 39

(1)Procedurile desfăşurate potrivit Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data iniţierii acestora.

(2)Persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate şi înregistrate în registrul comerţului în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonanţe de urgenţă pot funcţiona în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(la data 24-apr-2009 Art. 39, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 38/2009 )

(3)Până la împlinirea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (2) vor opta pentru desfăşurarea activităţii în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Dispoziţiile cap. II se aplică în mod corespunzător.
(la data 24-apr-2009 Art. 39, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 38/2009 )

(4)Persoanele prevăzute la alin. (2) care nu şi-au exercitat dreptul de opţiune îşi încetează activitatea şi vor fi radiate din registrul comerţului, din oficiu, fără nicio altă formalitate.

(5)Rezoluţia prin care directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal dispune radierea se publică pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi se afişează, sub formă tabelară, la sediul oficiului registrului comerţului unde s-a dispus radierea. Împotriva rezoluţiei se poate formula plângere, în condiţiile art. 12, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 40

(1)În situaţia în care autorităţile publice competente constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de desfăşurare a activităţii care au stat la baza autorizării funcţionării şi aplică sancţiuni contravenţionale complementare, notifică oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul unde este declarat sediul profesional al persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale sancţionate.

(2)Notificarea se comunică în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestare sau de la data primirii hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea împotriva sancţiunii dispuse.

(3)Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va înregistra din oficiu această notificare, fără plata taxelor prevăzute de lege.

(4)Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia ridicării sancţiunii.

Art. 41

(1)Orice referire conţinută în alte acte normative la sintagma “persoană fizică autorizată şi/sau asociaţie familială” va fi considerată ca fiind făcută la sintagma “persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi/sau întreprindere familială”, după caz.

(2)Structura denumirii întreprinderii individuale este aceeaşi ca şi cea a persoanei fizice autorizate.

(3)Dispoziţiile art. 30 şi 31 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 42

[textul din Art. 42 din capitolul IV a fost abrogat la 17-ian-2017 de Art. I, punctul 30. din Legea 182/2016]

Art. 43

1.La Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, articolul 3 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3

(1) Înmatricularea persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale şi a întreprinderilor familiale în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunţarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 44

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a)Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b)Hotărârea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004;

c)art. 17 lit. a) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;

d)orice alte dispoziţii contrare.

-****-

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ,

turism şi profesii liberale,

Ştefan Imre,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul justiţiei,

Katalin – Barbara Kibedi,

secretar de stat

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Karoly Borbely

_________

1) “- Articolul 49

În conformitate cu dispoziţiile ce urmează, se elimină treptat în cursul perioadei de tranziţie restricţiile privind libertatea de a presta servicii în cadrul Comunităţii cu privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt stat al Comunităţii decât cel al beneficiarului serviciilor.

Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate extinde dispoziţiile prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisanţi ai unui stat terţ şi sunt stabiliţi în Comunitate.”

ANEXĂ:

1.Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării PFA

1.1.Carte de identitate sau paşaport – fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul

1.2.Înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosinţă şi/sau atestă afectaţiunea specială a spaţiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
(la data 17-ian-2017 punctul 1., subpunctul 1.2.. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 182/2016 )

1.21.Declaraţie pe propria răspundere olografă privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru desfăşurarea activităţilor ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială.
(la data 17-ian-2017 punctul 1., subpunctul 1.2.. din anexa 1 completat de Art. I, punctul 32. din Legea 182/2016 )

1.3.Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii

1.4.Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale

1.5.Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
(la data 17-ian-2017 punctul 1., subpunctul 1.5.. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 182/2016 )

2.Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării întreprinderii individuale

2.1.Carte de identitate sau paşaport al titularului întreprinderii individuale – fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul

2.2.Înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosinţă şi/sau atestă afectaţiunea specială a spaţiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul
(la data 17-ian-2017 punctul 2., subpunctul 2.2.. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 182/2016 )

2.3.Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii

2.4.Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale

2.5.Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
(la data 17-ian-2017 punctul 2., subpunctul 2.5.. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 182/2016 )

3.Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării întreprinderii familiale

3.1.Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru – fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul

3.2.Înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra sediului profesional/punctului de lucru – poate fi reprezentat de orice act juridic care conferă dreptul de folosinţă şi/sau atestă afectaţiunea specială a spaţiului, în fotocopie certificată olograf de către membrul deponent, privind conformitatea cu originalul
(la data 17-ian-2017 punctul 3., subpunctul 3.2.. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 182/2016 )

3.3.Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului, care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii

3.4.Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale

3.5.Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale.
(la data 17-ian-2017 punctul 3., subpunctul 3.5.. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 182/2016 )

3.6.Acordul de constituire şi procura specială, prevăzute la art. 29

4.Documente care atestă pregătirea sau experienţa profesională

Pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinţa, prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia, certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberata de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale, atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate, atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 328 din data de 25 aprilie 2008

Forma aplicabilă pentru ‘Ordonanța urgență 44/2008’ la data 15 noiembrie 2019, valabilă și azi

Hotu Alin

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de e-mail nu va fi vizibilă de către alți utilizatori Required fields are marked *

Wise Business Plans S.R.L.Datele noastre
CUI:40961122; J20/744/2019
Ne găsiți în orașul Petrila, județul Hunedoara! Vă încurajăm să ne contactați și on-line!
https://wisebusinessplans.ro/wp-content/uploads/2020/04/Eticheta-UE-Atelierul-de-antreprenori.png
Localizare pe hartăUnde ne găsiți?

Ne găsiți și on-lineWise Business Plans on-line
Pentru a fi permanent alături de dumnevoastră, vă stăm la dispoziție și pe rețelele de socializare!