Vă rugăm așteptați...

 
Luni - Vineride la 9:30 - 17:30
Adresa noastră:Petrila, strada Independenței. Nr.25, ap.2, jud. Hunedoara
Vizitați-ne și pe rețelele sociale:
Facebook
Twitter

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor

noiembrie 20, 2019by Hotu Alin0

Adauga la favoriteAlertaSalvează PDFTipăreşte

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor – REPUBLICARE*)

Forma aplicabila pentru ‘Legea 211/2011’ la data 21 noiembrie 2019, valabila si azi

CAPITOLUL 1: Dispoziţii generale

Art. 1

Prezenta lege stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora.

CAPITOLUL 2: Domeniul de aplicare

Art. 2

(1)Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi următoarele:

a)efluenţii gazoşi emişi în atmosferă şi dioxidul de carbon captat şi transportat în scopul stocării geologice şi stocat geologic potrivit prevederilor Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon şi de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum şi a directivelor 2000/60/CE2001/80/CE2004/35/CE2006/12/CE2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, cu modificările ulterioare, sau excluşi din domeniul de aplicare al respectivei directive potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceasta;

b)solurile (in situ), inclusiv solurile contaminate neexcavate şi clădiri legate permanent de sol;

c)solurile necontaminate şi alte materiale geologice naturale excavate în timpul activităţilor de construcţie, în cazul în care este cert că respectivul material va fi utilizat pentru construcţii în starea sa naturală şi pe locul de unde a fost excavat;

d)deşeurile radioactive;

e)explozibilii declasaţi;

f)materiile fecale, în cazul în care acestea nu intră sub incidenţa alin. (2) lit. b), paiele şi alte materii naturale nepericuloase folosite în agricultură, în exploatarea forestieră sau pentru producerea de energie din biomasă prin procese sau metode care nu dăunează mediului şi nu pun în pericol sănătatea populaţiei.
(la data 19-iul-2018 Art. 2, alin. (1), litera F. din capitolul 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

(2)Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi, în măsura în care sunt reglementate prin alte acte normative, următoarele:

a)apele uzate;

b)subprodusele de origine animală, inclusiv produse transformate care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu excepţia produselor care urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate într-o instalaţie de tratare sau de producere a biogazului ori a compostului;
(la data 16-iul-2017 Art. 2, alin. (2), litera B. din capitolul 2 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 166/2017 )

c)carcasele de la animalele care au decedat în orice alt mod decât prin sacrificare, inclusiv animale care au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii şi care sunt eliminate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu modificările ulterioare;

d)deşeurile rezultate în urma activităţilor de prospectare, extracţie, tratare şi stocare a resurselor minerale, precum şi a exploatării carierelor, care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive.

(3)Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de alte acte normative aplicabile, sedimentele depuse în apele de suprafaţă în scopul gestionării apelor şi a căilor navigabile sau al prevenirii inundaţiilor, al atenuării efectelor inundaţiilor şi secetei ori asanării terenurilor nu se supun prevederilor prezentei legi, în cazul în care se face dovada că respectivele sedimente sunt nepericuloase.

(4)Actele normative care transpun directive individuale pot stabili pentru gestionarea anumitor categorii de deşeuri reguli speciale pentru cazuri individuale sau reguli care vin în completarea dispoziţiilor prezentei legi.

CAPITOLUL 3: Definiţii

Art. 3

Semnificaţia termenilor specifici utilizaţi în prezenta lege este prevăzută în anexa nr. 1.

CAPITOLUL 4: Ierarhia deşeurilor

Art. 4

(1) Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislaţiei şi politicii de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:(la data 28-oct-2016 Art. 4, alin. (1) din capitolul 4 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

a)prevenirea;

b)pregătirea pentru reutilizare;

c)reciclarea;

d)alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

e)eliminarea.

(2)Aplicarea ierarhiei deşeurilor menţionată la alin. (1) are ca scop încurajarea acţiunii în materie de prevenire a generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

(3)În acest sens, pentru anumite fluxuri de deşeuri specifice, aplicarea ierarhiei deşeurilor poate suferi modificări în baza evaluării de tip analiza ciclului de viaţă privind efectele globale ale generării şi gestionării acestor deşeuri.

(4)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului asigura un proces transparent de elaborare a actelor normative şi a politicii în domeniul gestionării deşeurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

(5)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului ia în considerare principiile generale ale protecţiei mediului, precauţiei şi durabilităţii, fezabilităţii tehnice şi viabilităţii economice, protecţiei resurselor, precum şi impactul global asupra mediului, sănătăţii populaţiei, economiei şi societăţii, potrivit prevederilor art. 1 şi 20.

CAPITOLUL 5: Subproduse

Art. 5

Este considerat subprodus, şi nu deşeu potrivit definiţiei de la pct. 9 din anexa nr. 1, o substanţă sau un obiect care rezultă în urma unui proces de producţie al cărui obiectiv principal nu este producerea acestuia şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii;

a)utilizarea ulterioară a substanţei sau a obiectului este certă;

b)substanţa sau obiectul poate fi utilizat direct, fără a fi supus unei alte prelucrări suplimentare celei prevăzute de practica industrială obişnuită;

c)substanţa sau obiectul este produs ca parte integrantă a unui proces de producţie;

d)utilizarea ulterioară este legală, în sensul că substanţa sau obiectul îndeplineşte toate cerinţele relevante referitoare la produs, la protecţia mediului şi protecţia sănătăţii pentru utilizarea specifică şi nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.

CAPITOLUL 6: Încetarea statutului de deşeu

Art. 6

(1)Anumite categorii de deşeuri încetează să mai fie considerate deşeuri, în sensul pct. 9 al anexei nr. 1, în cazul în care au trecut printr-o operaţiune prevăzută în anexa nr. 3 şi dacă îndeplinesc criteriile specifice stabilite la nivelul Uniunii Europene, potrivit următoarelor condiţii:

a)substanţa sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;

b)există o piaţă sau cerere pentru substanţa sau obiectul în cauză;

c)substanţa sau obiectul îndeplineşte cerinţele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi normele aplicabile produselor;

d)utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.

(2)Criteriile prevăzute la alin. (1) includ şi valorile-limită pentru poluanţi, dacă este necesar, şi iau în considerare orice eventuale efecte negative asupra mediului ale substanţei sau ale produsului în cauză.

(3)Criteriile specifice prevăzute la alin. (1) pentru încetarea statutului de deşeu trebuie luate în considerare, cel puţin în cazul agregatelor, hârtiei, sticlei, metalelor, anvelopelor şi al textilelor.

(4)Deşeurile care încetează să mai fie considerate deşeuri, potrivit prevederilor alin. (1), încetează să mai fie considerate deşeuri în scopul atingerii obiectivelor de valorificare şi reciclare prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când sunt îndeplinite cerinţele privind reciclarea sau valorificarea.

(5)În lipsa criteriilor stabilite la nivelul Uniunii Europene prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate decide, luând în considerare jurisprudenţa aplicabilă, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic şi a efectelor asupra mediului realizate conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(4), pentru fiecare caz în parte, dacă un anumit deşeu încetează să fie considerat ca atare.
(la data 16-iul-2017 Art. 6, alin. (5) din capitolul 6 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 166/2017 )

(6)Deciziile prevăzute la alin. (5) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 28-oct-2016 Art. 6 din capitolul 6 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

CAPITOLUL 7: Lista deşeurilor

Art. 7

(1)Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a)Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

b)Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

c)Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
(la data 28-oct-2016 Art. 7, alin. (1) din capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

(2)Lista deşeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deşeu trebuie considerat deşeu periculos.

(3)Includerea unui obiect sau a unei substanţe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanţă se consideră ca fiind deşeu în orice împrejurare.

(4)O substanţă sau un obiect este considerat deşeu numai în cazul în care corespunde definiţiei prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1.

Art. 8

(1)Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

(2)În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante.

(3)Laboratorul de referinţă din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare ANPM, analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea şi încadrarea deşeurilor.

(4)Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

(5)Producătorii şi deţinătorii de deşeuri autorităţi publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt obligaţi să încadreze în codurile prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, fiecare tip de deşeu generat de propria activitate, pe baza reglementărilor specifice pentru gestionarea deşeurilor.

Art. 9

(1)Pe baza originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante puse la dispoziţie de producătorii şi deţinătorii de deşeuri prevăzuţi la art. 8 alin. (4) şi (5), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului consideră că un deşeu este periculos chiar dacă acesta nu figurează ca atare pe lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), dacă acesta prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4.

(2)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului notifică Comisiei Europene, cu celeritate, deşeurile considerate ca fiind periculoase şi care nu figurează ca atare pe lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) şi le consemnează în raportul prevăzut la art. 48 alin. (3), furnizând Comisiei Europene toate informaţiile relevante.

Art. 10

(1)În cazul în care autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului deţine dovezi care arată că un deşeu care figurează pe lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) ca fiind periculos nu prezintă niciuna dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4 poate considera acest deşeu ca fiind nepericulos.

(2)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului notifică Comisiei Europene, cu celeritate, cazurile prevăzute la alin. (1), furnizând toate informaţiile relevante în vederea revizuirii listei deşeurilor.

Art. 11

Reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase până la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.

CAPITOLUL 8: Răspunderea extinsă a producătorului

Art. 12

(1)În vederea prevenirii, reutilizării, reciclării şi a altor tipuri de valorificare a deşeurilor, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului promovează sau, după caz, propune măsuri cu caracter legislativ ori nelegislativ prin care producătorul produsului, persoana fizică autorizată sau persoana juridică ce, cu titlu profesional, proiectează, produce, prelucrează, tratează, vinde ori importă produse este supus unui regim de răspundere extinsă a producătorului.

(2)Măsurile prevăzute la alin. (1) includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

a)încurajarea proiectării de produse care să aibă un efect redus asupra mediului şi care să genereze o cantitate scăzută de deşeuri în timpul producerii şi al utilizării ulterioare şi asigurarea valorificării şi eliminării produselor care au devenit deşeuri în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi ale art. 20;
(la data 28-oct-2016 Art. 12, alin. (2), litera A. din capitolul 8 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

b)încurajarea producţiei dezvoltării şi comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic şi care, după ce devin deşeuri, pot fi valorificate şi eliminate corespunzător, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei;
(la data 28-oct-2016 Art. 12, alin. (2), litera B. din capitolul 8 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

c)acceptarea produselor returnate şi a deşeurilor rezultate după ce produsele nu mai sunt folosite şi asigurarea gestionării ulterioare a acestora fără a crea prejudicii asupra mediului sau sănătăţii populaţiei, precum şi asumarea răspunderii financiare;

d)punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor disponibile cu privire la caracterul reutilizabil şi reciclabil al produselor.

(3)În vederea aplicării răspunderii extinse a producătorului se iau în considerare fezabilitatea tehnică şi viabilitatea economică, efectele globale asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, precum şi impactul social, cu respectarea necesităţii de a asigura buna funcţionare a pieţei interne.

(4)Răspunderea extinsă a producătorilor se aplică fără a aduce atingere responsabilităţilor prevăzute la art. 22 alin. (1) şi art. 23 şi legislaţiei specifice privind fluxurile de deşeuri şi a celei privind produsele.

(5)Pentru schemele de răspundere extinsă a producătorului promovate sau, după caz, propuse potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului:

a)defineşte în mod clar rolurile şi responsabilităţile tuturor celor implicaţi, inclusiv ale producătorilor care introduc produsele pe piaţa naţională, ale organizaţiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului în numele acestora, ale operatorilor publici şi privaţi care gestionează deşeurile, ale autorităţilor locale şi, după caz, ale operatorilor economici care reutilizează sau pregătesc deşeurile pentru reutilizare;

b)defineşte, în conformitate cu ierarhia deşeurilor, obiective de gestionare ale deşeurilor relevante pentru schema de răspundere extinsă a producătorului, pentru a atinge cel puţin obiectivele cantitative prevăzute de prezenta lege, de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 212/2015, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, precum şi alte obiective cantitative şi/sau calitative considerate a fi relevante pentru schema de răspundere extinsă a producătorului;

c)asigură implementarea unui sistem de raportare care să colecteze datele referitoare la produsele introduse pe piaţa naţională de producătorii cărora li se aplică răspunderea extinsă a producătorului şi date privind colectarea şi tratarea deşeurilor rezultate de la aceste produse cu specificarea, după caz, a fluxurilor de materiale, precum şi a datelor relevante referitoare la obligaţiile de la lit. b);

d)asigură tratament egal tuturor producătorilor, fără a impune producătorilor sarcini disproporţionate, inclusiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii sau pentru cantităţi mici de produse;

e)se asigură prin campanii de informare şi conştientizare ca deţinătorii de deşeuri, care fac obiectul unor scheme de răspundere extinsă a producătorului, să fie informaţi cu privire la prevenirea producerii de deşeuri, cu privire la centrele de refolosire, pregătire pentru refolosire, la sistemele de colectare şi la prevenirea aruncării necontrolate a acestora;

f)stabileşte măsuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru ca deţinătorii de deşeuri să îşi îndeplinească obligaţia de a încredinţa deşeurile către sistemele de colectare separată;

g)asigură că sumele plătite de către producător cu titlul de contribuţii financiare pentru conformarea cu obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperă următoarele costuri pentru produsele pe care le introduce pe piaţa naţională:

(i)costurile de colectare separată, de transport şi tratare, inclusiv tratarea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de gestionare a deşeurilor stabilite la nivelul Uniunii Europene, precum şi costurile necesare pentru atingerea altor obiective prevăzute la lit. b), luând în calcul veniturile obţinute din reutilizare, din vânzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din produsele lor sau din garanţiile nerevendicate;

(ii)costurile pentru furnizarea informaţiilor adecvate deţinătorilor de deşeuri, în conformitate cu lit. e);

(iii)costurile de colectare şi raportare a datelor potrivit prevederilor lit. c);

h)asigură, în cazul îndeplinirii în mod colectiv a obligaţiilor de răspundere extinsă a producătorului:

(i)existenţa, acolo unde este posibil, a unor costuri distincte pentru tipuri de produse sau pentru grupe de produse similare, în principal luând în considerare durabilitatea lor, posibilitatea de a fi reparate sau reutilizate, reciclabilitatea lor şi conţinutul de substanţe periculoase, într-o abordare a întregului ciclu de viaţă aliniat cu cerinţele relevante stabilite de legislaţia Uniunii Europene în baza criteriilor armonizate pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne europene;

(ii)ca toate costurile de gestionare a deşeurilor să nu le depăşească pe cele necesare gestionării eficiente din punct de vedere economic, iar acestea să fie stabilite în mod transparent.

(6)Prevederile alin. (5) lit. g) nu se aplică în cazul schemelor stabilite în baza Legii nr. 212/2015, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015.

(7)Producătorii sau organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii minime:

a)să desfăşoare activitatea, cel puţin la nivelul unui judeţ, în mediul urban şi rural, fără a se limita la localităţile acoperite de serviciul de salubrizare;

b)să gestioneze o gamă de produse şi materiale bine definite, cu precizarea tipurilor de deşeuri gestionate;

c)să asigure o disponibilitate corespunzătoare de sisteme de colectare în aria geografică în care îşi desfăşoară activitatea;

d)să aibă resursele financiare sau, după caz, financiare şi operaţionale pentru îndeplinirea obligaţiilor potrivit răspunderii extinse a producătorilor;

e)să instituie un mecanism de audit intern, după caz, completat cu un audit independent pentru evaluarea:

(i)managementului financiar, inclusiv conformarea cu prevederile referitoare la costuri;

(ii)calităţii datelor raportate, inclusiv cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, cu modificările ulterioare;

f)să facă publice informaţiile privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (5) lit. b);

g)în cazul organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului să facă publice informaţiile privind:

(i)acţionarii/asociaţii şi membrii;

(ii)contribuţiile/tarifele plătite de producători pe unitatea de produs sau pe tona de produs introdus pe piaţa naţională;

(iii)procedura de selectare a operatorilor economici care gestionează deşeurile respective.

(8)Producătorii sau organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului trebuie să asigure continuitatea organizării serviciilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje pe parcursul întregului an, chiar dacă obiectivele minime în sarcina lor au fost îndeplinite.

(9)Pentru autorizarea şi supravegherea implementării îndeplinirii în mod colectiv a obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, se înfiinţează în cadrul Ministerului Mediului Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în continuare Comisia.

(10)Structura specifică şi regulamentul de funcţionare ale Comisiei se stabilesc prin ordin al ministrului mediului.

(la data 28-feb-2019 Art. 12, alin. (10) din capitolul 8 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 64/2019 )

(11)[textul din Art. 12, alin. (11) din capitolul 8 a fost abrogat la 17-ian-2019 de Art. 1, punctul 1. din Legea 31/2019]

CAPITOLUL 9: Valorificarea deşeurilor

Art. 13

Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20.

Art. 14

(1)Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.
(la data 16-iul-2017 Art. 14, alin. (1) din capitolul 9 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 166/2017 )

(2)Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a asigura colectarea separată a acestora şi de a nu le amesteca în timpul transportului.
(la data 28-oct-2016 Art. 14 din capitolul 9 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

Art. 15

(1)Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:

a)să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

b)să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

c)să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor, în momentul achiziţiei.

(2)Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, prevăzute în anexa nr. 3, se înscriu la Ministerul Economiei.

(3)Procedura de înscriere pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) se stabileşte prin ordin al ministrului economiei, cu avizul ministrului mediului şi schimbărilor climatice, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(la data 12-ian-2017 Art. 15, alin. (3) din capitolul 9 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1422/2016 )

CAPITOLUL 10: Reutilizarea şi reciclarea

Art. 16

(1)Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului adoptă sau, după caz, propun măsuri adecvate pentru promovarea reutilizării produselor şi activităţilor de pregătire a acestora pentru reutilizare în special prin:

a)stimularea realizării unor reţele pentru repararea şi reutilizarea produselor;

b)utilizarea instrumentelor economice;

c)introducerea unor criterii referitoare la achiziţiile publice;

d)stabilirea de obiective cantitative sau alte măsuri.

(2)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului promovează reciclarea de înaltă calitate prin aplicarea colectării separate a deşeurilor, în măsura în care este fezabilă din punct de vedere tehnic, economic şi de mediu şi se conformează cu standardele de calitate în sectorul de reciclare respectiv, prin acte normative care se supun aprobării Guvernului.

Art. 17

(1)Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii:

a)să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare şi să organizeze atribuirea conform deciziei luate;
(la data 17-ian-2019 Art. 17, alin. (1), litera A. din capitolul 10 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 31/2019 )

b)să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării;

c)să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a);

d)să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), şi penalităţi pentru nerealizarea lor;
(la data 17-ian-2019 Art. 17, alin. (1), litera D. din capitolul 10 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 31/2019 )

e)să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

(i)volum;

(ii)frecvenţă de colectare;

(iii)greutate;

(iv)saci de colectare personalizaţi;
(la data 17-ian-2019 Art. 17, alin. (1), litera E. din capitolul 10 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 31/2019 )

f)să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;
(la data 17-ian-2019 Art. 17, alin. (1), litera F. din capitolul 10 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 31/2019 )

g)să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;

h)să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

i)să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte.

(2)Producătorii au obligaţia să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de gestionare a deşeurilor din deşeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite prin actele normative care reglementează respectivele fluxuri de deşeuri.

(3)Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.
(la data 19-iul-2018 Art. 17 din capitolul 10 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

Art. 18

(1)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului consemnează stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) în raportul prevăzut la art. 48 alin. (3).
(la data 19-iul-2018 Art. 18, alin. (1) din capitolul 10 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

(2)În cazul neîndeplinirii obiectivelor, în raport se includ motivele eşecului respectiv şi măsurile pe care toţi factorii implicaţi intenţionează să le ia în vederea îndeplinirii obiectivelor respective.

CAPITOLUL 11: Eliminarea

Art. 19

(1)Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplineşte cerinţele art. 20.

(2)Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru activitatea de eliminare a deşeurilor au următoarele obligaţii:

a)să asigure eliminarea în totalitate a deşeurilor care le sunt încredinţate;

b)să folosească cele mai bune tehnici disponibile şi care nu implică costuri excesive pentru eliminarea deşeurilor;

c)să amplaseze şi să amenajeze instalaţia de eliminare a deşeurilor într-un spaţiu şi în condiţii stabilite de autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului competente;

d)să introducă în instalaţia de eliminare numai deşeurile menţionate în autorizaţia emisă de autorităţile competente şi să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea.

(3)Abandonarea deşeurilor este interzisă.

(4)Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

CAPITOLUL 12: Protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului

Art. 20

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a)fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b)fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c)fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

CAPITOLUL 13: Costurile

Art. 21

(1)În conformitate cu principiul “poluatorul plăteşte”, costurile operaţiunilor de gestionare a deşeurilor se suportă de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor.

(2)La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deşeuri se stabilesc cazurile în care costurile gestionării deşeurilor urmează să fie suportate în întregime sau parţial de către producătorul produsului din care derivă deşeul respectiv şi eventuala participare a distribuitorilor unui asemenea produs la aceste costuri.

(3)În cazul deşeurilor abandonate şi în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale.

(4)După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile prevăzute la alin. (3), efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi pe cele legate de acţiunile întreprinse pentru identificare.

CAPITOLUL 14: Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor

Art. 22

(1)Producătorul de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20 sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20.

(2)Operatorii economici care efectuează operaţii de colectare şi transport de deşeuri au obligaţia să livreze şi să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de sortare, tratare, reciclare şi depozitare, cu respectarea prevederilor art. 20.
(la data 16-iul-2017 Art. 22, alin. (2) din capitolul 14 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 166/2017 )

(3)Persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu au obligaţia să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.
(la data 19-iul-2018 Art. 22, alin. (3) din capitolul 14 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

(4)Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Art. 23

(1)Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

(2)La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deşeuri se stabilesc condiţiile cu privire la responsabilitatea gestionării deşeurilor şi cazurile în care producătorului iniţial de deşeuri îi revine responsabilitatea pentru întregul lanţ al procesului de tratare sau cazurile în care responsabilitatea producătorului şi a deţinătorului de deşeuri se poate împărţi ori delega între factorii implicaţi în lanţul procesului de tratare.

(3)La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deşeuri, în conformitate cu prevederile art. 12, se stabileşte dacă organizarea activităţilor de gestionare a deşeurilor revine parţial sau în totalitate producătorului produsului din care derivă deşeul respectiv şi măsura în care distribuitorul produsului respectiv participă la această responsabilitate.

(4)Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică în măsura în care studiile de evaluare efectuate la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului stabilesc oportunitatea împărţirii responsabilităţii privind gestionarea deşeurilor.

(5)În cazul în care împărţirea responsabilităţii privind tratarea deşeurilor implică transportul deşeurilor peste frontiera României, acesta se poate realiza numai cu respectarea prevederilor comunitare referitoare la transferurile de deşeuri.

(6)La controlul şi supravegherea transporturilor deşeurilor peste frontiera României se iau în considerare perioadele de tranziţie prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum şi cele prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL 15: Principiile autonomiei şi proximităţii

Art. 24

(1)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului colaborează cu celelalte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor şi cu autorităţile competente din alte state membre pentru crearea unei reţele integrate adecvate de unităţi de eliminare a deşeurilor şi de instalaţii de valorificare a deşeurilor municipale mixte colectate din gospodăriile populaţiei, inclusiv în cazul în care această colectare vizează şi astfel de deşeuri provenite de la alţi producători, ţinând seama de cele mai bune tehnici disponibile, care nu implică costuri excesive, cu respectarea cerinţelor prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.

(2)Reţeaua este concepută astfel încât să permită Uniunii Europene să asigure prin mijloace proprii eliminarea deşeurilor, precum şi valorificarea deşeurilor menţionate la alin. (1), şi pentru a permite României să acţioneze individual în acest scop, ţinând cont de condiţiile geografice sau de necesitatea de instalaţii specializate pentru anumite tipuri de deşeuri.

(3)Reţeaua prevăzută la alin. (1) şi (2) trebuie să permită eliminarea şi valorificarea deşeurilor în cele mai apropiate instalaţii adecvate, prin cele mai potrivite metode şi tehnici, pentru a asigura un înalt nivel de protecţie pentru mediu şi pentru sănătatea publică.

(4)Prin derogare de la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, cu modificările ulterioare, România poate limita, în vederea protejării reţelei naţionale, intrările transporturilor de deşeuri destinate incineratoarelor clasificate ca instalaţii de valorificare, în cazul în care autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a stabilit că asemenea transporturi ar duce la necesitatea eliminării deşeurilor naţionale sau ar presupune tratarea respectivelor deşeuri într-un mod care nu este consecvent cu planul naţional de gestionare a deşeurilor.

(5)În cazul în care autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului aplică prevederile alin. (4), aceasta notifică decizia Comisiei Europene.

(6)Aplicarea principiilor autonomiei şi proximităţii nu semnifică obligaţia de a deţine la nivel naţional toate tipurile de instalaţii pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor.

Art. 25

La elaborarea documentelor strategice locale şi la aprobarea investiţiilor în domeniul gestionării deşeurilor, autorităţile publice locale iau în considerare principiul autonomiei şi proximităţii, fără a încălca prevederile planului naţional de gestionare a deşeurilor şi strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor.
(la data 28-oct-2016 Art. 25 din capitolul 15 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

CAPITOLUL 16: Controlul deşeurilor periculoase

Art. 26

(1)Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49.
(la data 28-oct-2016 Art. 26, alin. (1) din capitolul 16 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

(2)Controlul privind generarea, colectarea, operaţiunile de transport, stocarea temporară şi tratarea în cazul deşeurilor periculoase se efectuează de către instituţiile abilitate prin lege şi are în vedere, în mod deosebit, originea, destinaţia, precum şi măsurile luate de producătorul de deşeuri pentru ambalarea şi etichetarea unor astfel de deşeuri

(3)Transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României este reglementat prin hotărâre a Guvernului*).

_______

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 30 septembrie 2008.

(4)Activităţile prevăzute la alin. (1) se urmăresc şi se supun controlului Gărzii Naţionale de Mediu.
(la data 28-oct-2016 Art. 26, alin. (3) din capitolul 16 completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

CAPITOLUL 17: Interzicerea amestecării deşeurilor periculoase

Art. 27

(1)Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care pot intra fizic în posesia deşeurilor au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.

(2)Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot autoriza amestecarea dacă:

a)operaţiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor art. 32;

b)sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 20, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului nu sunt agravate;

c)operaţiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;

d)caracterizarea deşeurilor prevăzută la art. 8 alin. (4) permite acest proces.

(4)În situaţiile în care deşeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deşeuri, substanţe sau materiale, fără a fi cazul celor prevăzute la alin. (3), separarea trebuie să fie efectuată numai dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 20.

CAPITOLUL 18: Etichetarea deşeurilor periculoase

Art. 28

(1)Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.
(la data 28-oct-2016 Art. 28, alin. (1) din capitolul 18 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

(2)Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL 19: Deşeurile periculoase rezultate din gospodării

Art. 29

(1)Prevederile art. 26-28 şi 49 nu se aplică deşeurilor municipale amestecate, provenite din gospodăriile populaţiei.

(2)Prevederile art. 28 şi 49 nu se aplică fracţiunilor separate de deşeuri periculoase provenind din gospodăriile populaţiei până când acestea nu sunt acceptate pentru colectare, eliminare sau valorificare de către o unitate ori întreprindere care a obţinut o autorizaţie sau a fost înregistrată potrivit prevederilor art. 32 sau 36.

CAPITOLUL 20: Uleiurile uzate

Art. 30

(1)Fără a aduce atingere obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 27 şi 28, producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase trebuie să respecte prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi ale art. 20 în gestionarea uleiurilor uzate.

(2)Activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se reglementează prin hotărâre a Guvernului**).

_______

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007.

(3)Pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate se respectă prevederile art. 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul transferului de uleiuri uzate dinspre România către instalaţii de incinerare sau coincinerare aflate pe teritoriul altor state membre ori ţări terţe.

CAPITOLUL 21: Biodeşeurile

Art. 31

(1)Autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20, au următoarele responsabilităţi:

a)să colecteze separat biodeşeurile, în vederea valorificării acestora;
(la data 16-iul-2017 Art. 31, alin. (1), litera A. din capitolul 21 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 166/2017 )

b)să trateze biodeşeurile într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului;

c)să folosească materiale sigure pentru mediu, produse din biodeşeuri;

d)să încurajeze compostarea individuală în gospodării.

(2)Deşeurile biodegradabile provenite din parcuri şi grădini trebuie să fie colectate separat şi transportate la staţiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare.

(3)În cazul în care biodeşeurile colectate separat conţin substanţe periculoase, se interzice tratarea acestora în staţii de compostare.

CAPITOLUL 22: Autorizări şi înregistrări

Art. 32

(1)Toate unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligate să obţină o autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu emisă de către autorităţile competente pentru protecţia mediului.

(2)Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu trebuie să conţină cel puţin următoarele:

a)tipurile şi cantităţile de deşeuri care pot fi tratate;

b)cerinţele tehnice şi de orice altă natură aplicabile amplasamentului în cauză pentru fiecare tip de operaţiune autorizată;

c)măsurile de siguranţă şi de prevenire care trebuie luate;

d)metoda care trebuie aplicată pentru fiecare tip de operaţiune;

e)monitorizarea şi controlul operaţiunilor, după caz;

f)măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară, după caz.

g)tipurile şi cantităţile de deşeuri şi produse care rezultă din instalaţie şi codurile operaţiilor de tratare.
(la data 28-oct-2016 Art. 32, alin. (2), litera F. din capitolul 22 completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

(3)Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu se emite şi se revizuieşte în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 33

(1)În cazul în care autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului consideră că metoda de tratare propusă nu este acceptabilă din punctul de vedere al protecţiei mediului, în special atunci când metoda nu este conformă cu prevederile art. 20, aceasta refuză emiterea autorizaţiei/autorizaţiei integrate.

(2)Toate autorizaţiile/autorizaţiile integrate de mediu pentru operaţiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deşeurilor se emit cu condiţia ca valorificarea să se realizeze cu eficienţă energetică ridicată.
(la data 16-iul-2017 Art. 33, alin. (2) din capitolul 22 modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 166/2017 )

CAPITOLUL 23: Derogări de la obligaţia de autorizare

Art. 34

Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului poate acorda, în baza normelor generale stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, unităţilor sau întreprinderilor derogări de la obligaţia prevăzută la art. 32 alin. (1) pentru următoarele operaţiuni:

a)eliminarea propriilor deşeuri nepericuloase la locul de producţie;

b)valorificarea deşeurilor.

CAPITOLUL 24: Condiţii pentru derogări

Art. 35

(1)Pentru acordarea derogărilor potrivit prevederilor art. 34 autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte, pentru fiecare tip de activitate, norme generale care să prevadă:

a)tipurile şi cantităţile de deşeuri care pot face obiectul unei derogări;

b)metoda de tratare care trebuie aplicată.

(2)Aceste norme se stabilesc astfel încât să se asigure că deşeurile sunt tratate potrivit prevederilor art. 20.

(3)În cazul operaţiilor de eliminare prevăzute la art. 34 lit. a), normele trebuie să ia în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

(4)Pe lângă normele generale prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte condiţii speciale pentru derogările acordate în cazul deşeurilor periculoase, inclusiv pe tipuri de activităţi, precum şi alte eventuale cerinţe necesare pentru efectuarea diferitelor forme de valorificare şi, unde este cazul, valori-limită pentru conţinutul de substanţe periculoase al deşeurilor şi valori-limită de emisie, fără a excede însă derogările prevăzute la art. 34.

(5)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană în legătură cu normele prevăzute la alin. (1)-(3).

CAPITOLUL 25: Înregistrarea

Art. 36

(1)Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ţine un registru cu următoarele tipuri de operatori economici, care nu se supun autorizării:

a)operatorii economici care transportă deşeuri nepericuloase în sistem profesional;

b)comercianţii care nu intră fizic în posesia deşeurilor sau brokerii;

c)operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34.
(la data 28-oct-2016 Art. 36, alin. (1) din capitolul 25 modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

(2)Operatorii economici prevăzuţi alin. (1) sunt obligaţi să se înscrie în registrul ţinut de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
(la data 28-oct-2016 Art. 36, alin. (2) din capitolul 25 modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

(3)În vederea reducerii sarcinii administrative asociate procesului de înregistrare, agenţiile pentru protecţia mediului comunică ANPM informaţii relevante cu privire la persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. (1).

(4)[textul din Art. 36, alin. (4) din capitolul 25 a fost abrogat la 28-oct-2016 de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 68/2016]

(la data 19-mai-2017 Art. 36, alin. (4) din capitolul 25 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 739/2017 )

(5)Instituţiile care desfăşoară activităţi care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională nu se înregistrează în registrul prevăzut la alin. (1).

CAPITOLUL 26: Planurile de gestionare a deşeurilor

Art. 37

(1)Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaborează planuri de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, judeţean şi al municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 1, 4, 20 şi 24.
(la data 28-oct-2016 Art. 37, alin. (1) din capitolul 26 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

(la data 17-apr-2019 Art. 37, alin. (1) din capitolul 26 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 140/2019 )

(2)Planul naţional de gestionare a deşeurilor, denumit în continuare PNGD, se elaborează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi acoperă întregul teritoriu geografic al României.

(la data 05-ian-2018 Art. 37, alin. (2) din capitolul 26 a se vedea referinte de aplicare din Plan National din 2017 )

(3)Planul prevăzut la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se notifică Comisiei Europene.

Art. 38

[textul din Art. 38 din capitolul 26 a fost abrogat la 28-oct-2016 de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 68/2016]

Art. 39

(1)În baza principiilor şi obiectivelor din PNGD şi a cadrului general din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 951/2007 se elaborează/realizează/revizuiesc planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PJGD, de către consiliul judeţean, în colaborare cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, denumită în continuare APM, şi planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, denumit în continuare PMGD, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în colaborare cu autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului Bucureşti.

(2)PJGD se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, iar PMGD, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul APM sau ARPM, după caz.

Art. 40

(1)Realizarea studiilor, expertizelor şi proiectelor necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor poate fi încredinţată cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

(2)Elaborarea şi avizarea planurilor de gestionare a deşeurilor se fac cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

(3)Autorităţile publice şi operatorii economici au obligaţia furnizării datelor necesare elaborării planurilor, potrivit prevederilor legale.

Art. 41

(1)Planurile de gestionare a deşeurilor cuprind o analiză a situaţiei actuale în domeniul gestionării tuturor categoriilor de deşeuri, precum şi măsurile care trebuie luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare, reciclare; valorificare şi eliminare, precum şi o evaluare a modului în care planurile vor ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor şi dispoziţiilor prezentei legi.

(2)Planurile prevăzute la alin. (1), luând în considerare nivelul geografic şi acoperirea zonei de planificare, trebuie să conţină cel puţin următoarele:

a)obiectivele şi priorităţile autorităţilor administraţiei publice locale în vederea îndeplinirii obligaţiilor din domeniul gestionării deşeurilor;

b)tipul, cantitatea şi sursa deşeurilor generate în teritoriu, deşeurile care ar putea fi expediate de pe sau pe teritoriul naţional, precum şi o evaluare a evoluţiei viitoare a fluxurilor de deşeuri;

c)schemele existente de colectare a deşeurilor şi principalele instalaţii de eliminare şi valorificare, inclusiv orice aranjamente speciale pentru uleiurile uzate, deşeurile periculoase sau fluxurile de deşeuri abordate de legislaţia specifică;

d)o evaluare a necesarului de noi scheme de colectare, închiderea instalaţiilor de deşeuri existente, infrastructura suplimentară pentru instalaţiile de deşeuri potrivit prevederilor art. 24 şi, dacă este cazul, investiţiile legate de acestea;

e)informaţii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentului şi la capacitatea viitoare de eliminare sau de operare a instalaţiilor majore de valorificare, dacă este cazul;

f)politici generale de gestionare a deşeurilor, inclusiv tehnologii şi metode planificate de gestionare a deşeurilor sau politici privind deşeurile care ridică probleme specifice de gestionare;

g)estimarea costurilor pentru investiţiile privind operaţiile de valorificare şi eliminare;

h)etapele care trebuie urmărite de autorităţile responsabile pentru îndeplinirea prevederilor prezentei legi;

i)modul de implementare a planurilor de gestionare a deşeurilor;

j)orice alte informaţii relevante necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor prezentei legi.

(3)Luând în considerare nivelul geografic şi acoperirea zonei de planificare, planurile prevăzute la alin. (1) pot conţine:

a)aspectele organizaţionale legate de gestionarea deşeurilor, inclusiv o descriere a alocării responsabilităţilor între actorii publici şi privaţi care se ocupă cu gestionarea deşeurilor;

b)O analiză a utilităţii şi a adecvării utilizării instrumentelor economice şi de altă natură pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deşeuri, luând în considerare necesitatea menţinerii unei bune funcţionări a pieţei interne;

c)utilizarea unor campanii de sensibilizare şi de informare adresate publicului larg sau unor categorii speciale de consumatori;

d)siturile contaminate istoric de eliminare a deşeurilor şi măsuri pentru reabilitarea acestora.

(4)Planurile de gestionare a deşeurilor respectă cerinţele privind gestionarea deşeurilor stabilite prin art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL 27: Programe de prevenire a generării deşeurilor

Art. 42

(1)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 1 şi 4, adoptă, până la data de 12 decembrie 2013, programe de prevenire a generării deşeurilor la nivel naţional.

(2)Programele de prevenire a generării deşeurilor pot să facă parte din planurile de gestionare a deşeurilor prevăzute la art. 37, din alte programe de politici de mediu sau să fie elaborate ca programe distincte.

(3)În cazul în care programele prevăzute la alin. (1) sunt integrate în planurile de gestionare a deşeurilor sau în alte programe, măsurile de prevenire a generării deşeurilor trebuie identificate clar.

(4)Programele prevăzute la alin. (1) stabilesc obiective de prevenire a generării deşeurilor.

(5)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului descrie măsurile de prevenire existente şi evaluează utilitatea exemplelor de măsuri prevăzute în anexa nr. 5 sau a altor măsuri corespunzătoare.

(6)Scopul obiectivelor şi măsurilor prevăzute la alin. (4) şi (5) este eliminarea legăturii dintre creşterea economică şi impactul asupra mediului asociat cu generarea de deşeuri.

(7)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte valorile de referinţă calitative sau cantitative specifice, adecvate pentru măsurile de prevenire a generării deşeurilor, adoptate pentru a monitoriza şi evalua progresul măsurilor, şi poate stabili şi alte obiective calitative ori cantitative şi indicatori specifici pe lângă cele prevăzute de legislaţia comunitară, pe baza unor studii de evaluare.

Art. 43

(1)Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.

(2)Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

CAPITOLUL 28: Evaluarea/Monitorizarea şi revizuirea planurilor şi a programelor

Art. 44

(1)Planul naţional de gestionare a deşeurilor şi programul naţional de prevenire a generării deşeurilor se evaluează cel puţin o dată la 6 ani şi se revizuiesc, după caz, de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în baza raportului de monitorizare întocmit de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, având în vedere prevederile art. 16 şi 17, acolo unde acestea sunt aplicabile.

(2)Planul naţional de gestionare a deşeurilor şi programul naţional de prevenire a generării deşeurilor se monitorizează anual de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

(3)Planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PJGD, şi Planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, denumit în continuare PMGD, respectiv programele judeţene şi al municipiului Bucureşti de prevenire a generării deşeurilor, ca parte integrantă din PJGD şi PMGD, se monitorizează anual, se evaluează de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, denumită în continuare APM, o dată la 2 ani şi se revizuiesc, după caz, de către consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în baza raportului de monitorizare/evaluare întocmit de APM.
(la data 28-oct-2016 Art. 44 din capitolul 28 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

Art. 45

[textul din Art. 45 din capitolul 28 a fost abrogat la 28-oct-2016 de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 68/2016]

CAPITOLUL 29: Participarea publicului

Art. 46

(1)Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului care elaborează şi promovează planurile de gestionare a deşeurilor şi programele de prevenire a generării deşeurilor afişează pe site-ul propriu planurile şi programele, astfel încât părţile interesate, autorităţile relevante, precum şi publicul să aibă:

a)posibilitatea de a participa la elaborarea lor;

b)acces la acestea, odată elaborate.

(2)Participarea părţilor interesate, a autorităţilor relevante şi a publicului la elaborarea planurilor şi programelor promovate se realizează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
(la data 28-oct-2016 Art. 46, alin. (2) din capitolul 29 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

CAPITOLUL 30: Cooperarea

Art. 47

Autorităţile publice cooperează, dacă este cazul, cu alte state membre interesate şi cu Comisia Europeană la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi a programelor de prevenire a generării deşeurilor prevăzute la art. 37 şi 42.

CAPITOLUL 31: Raportări

Art. 48

(1)Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului informează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cu privire la adoptarea sau revizuirea planurilor şi programelor elaborate la nivel local/regional prevăzute la art. 38 şi 39.

(2)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană cu privire la adoptarea sau modificarea planurilor şi programelor prevăzute la art. 37 şi 42.

(3)La fiecare 3 ani, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană, prin prezentarea unor rapoarte sectoriale în format electronic, cu privire la implementarea prevederilor prezentei legi.

(4)Aceste rapoarte conţin informaţii cu privire la gestionarea uleiurilor uzate şi la progresele înregistrate în punerea în aplicare a programelor de prevenire a generării deşeurilor şi, după caz, informaţii despre măsurile aplicabile, aşa cum este prevăzut la art. 12, privind responsabilitatea producătorului.

(5)Raportul prevăzut la alin. (3) se transmite Comisiei Europene de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în termen de 9 luni de la încheierea perioadei de 3 ani pentru care se întocmeşte.

CAPITOLUL 32: Păstrarea evidenţei

Art. 49

(1)Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi de deşeuri ori brokeri sunt obligaţi să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, respectiv operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi să opună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora.
(la data 16-iul-2017 Art. 49, alin. (1) din capitolul 32 modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 166/2017 )

(2)Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului

(3)Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se fac potrivit art. 7 alin. (1).

(4)Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

(5)Agenţia pentru protecţia mediului păstrează pentru scopuri statistice, cel puţin 5 ani, evidentele prevăzute la alin. (1).

(6)Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.

(7)La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

(8)Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului centralizează la nivel naţional informaţiile prevăzute la alin. (1), colectate de autorităţile judeţene pentru protecţia mediului.
(la data 28-oct-2016 Art. 49 din capitolul 32 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

CAPITOLUL 33: Atribuţii şi răspunderi ale autorităţilor competente ale administraţiei publice centrale şi locale

Art. 50

(1)Autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestionării deşeurilor este Ministerul Mediului.
(la data 16-iul-2017 Art. 50, alin. (1) din capitolul 33 modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 166/2017 )

(2)Alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor sunt: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Apărării Naţionale, instituţiile de ordine publică şi siguranţă naţională şi autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 51

Ministerul Mediului are următoarele atribuţii:(la data 16-iul-2017 Art. 51 din capitolul 33 modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 166/2017 )

a)elaborează Strategia naţională de gestionare a deşeurilor şi PNGD;

b)iniţiază şi propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deşeurilor;

c)avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deşeurilor, elaborate de celelalte autorităţi publice;

d)monitorizează impactul activităţilor de producere şi gestionare a deşeurilor asupra factorilor de mediu;

e)controlează şi reglementează, prin unităţile subordonate, activităţile de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin lege;

f)autorizează, prin unităţile sale subordonate, operaţiunile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;

g)prezintă anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deşeurilor;

h)organizează împreună cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale şi cu organizaţiile neguvernamentale programe de instruire şi educare a populaţiei în domeniul gestionării deşeurilor;

i)gestionează asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordate României pentru domeniul gestiunii deşeurilor, în limita domeniului său de activitate;

j)îndeplineşte funcţia de autoritate de management în sectorul gestiunii deşeurilor pentru proiectele finanţate de asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordate României.

Art. 52

Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:

a)evaluează, prin structurile competente, posibilul impact asupra sănătăţii populaţiei determinat de funcţionarea obiectivelor generatoare de deşeuri de orice fel şi/sau a obiectivelor care procesează deşeuri;

b)elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, şi asigură condiţiile de ducere la îndeplinire a acestora;
(la data 28-oct-2016 Art. 52, litera B. din capitolul 33 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

c)elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
(la data 28-oct-2016 Art. 52, litera C. din capitolul 33 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

d)monitorizează şi controlează activităţile de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin lege;

e)coordonează implementarea prevederilor legale în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;
(la data 28-oct-2016 Art. 52, litera E. din capitolul 33 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

f)aprobă fonduri autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru monitorizarea şi controlul activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală la nivel local;

g)gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
(la data 28-oct-2016 Art. 52, litera G. din capitolul 33 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

h)asigură, la nivelul fiecărei unităţi sanitare, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, fondurile necesare pentru gestionarea deşeurilor.

Art. 53

Ministerul Economiei are următoarele atribuţii:

a)elaborează strategii, programe şi politici sectoriale de dezvoltare a activităţilor industriale, cu includerea aspectelor legate de gestionarea deşeurilor industriale de reconstrucţie ecologică, şi urmăreşte implementarea acestora;

b)iniţiază reglementări specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deşeuri industriale, precum şi pentru operaţiunile de reciclare şi de valorificare a acestor deşeuri, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

c)coordonează şi supraveghează activitatea de reciclare a deşeurilor industriale.

Art. 54

Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii:

a)participă la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare şi urmăreşte realizarea acestora de către operatorii economici aflaţi în subordinea sau în coordonarea sa;

b)participă la elaborarea reglementărilor specifice privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare;

c)participă la elaborarea de reglementări specifice pentru controlarea activităţii de transport al deşeurilor.

Art. 55

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii:

a)elaborează strategii şi programe sectoriale de gestionare a deşeurilor rezultate din agricultură şi din industria alimentară şi urmăreşte realizarea acestora de către societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi alţi operatori economici din aceste sectoare economice;

b)participă la elaborarea de reglementări specifice privind gestionarea deşeurilor provenite din agricultură şi din industria alimentară;

c)avizează propunerile de amplasamente pe terenurile cu destinaţie agricolă pentru instalaţii pentru gestionarea deşeurilor, depozite de deşeuri etc.;

d)aprobă şi controlează modul de utilizare a deşeurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor în agricultură.

Art. 56

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale are următoarele atribuţii:(la data 16-iul-2017 Art. 56 din capitolul 33 modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea 166/2017 )

a)iniţiază şi promovează, împreună cu alte autorităţi competente, acte normative privind securitatea şi protecţia muncii în domeniul gestionării deşeurilor;

b)controlează, prin intermediul instituţiilor abilitate din subordine, şi reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin lege.

Art. 57

(1)Gestionarea deşeurilor care sunt generate în urma operaţiunilor care au loc în sectorul administrativ al Ministerului Apărării Naţionale se supune prevederilor prezentei legi, în măsura în care aplicarea acesteia nu periclitează păstrarea secretului şi/sau securitatea naţională.

(2)Pentru alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), Ministerul Apărării Naţionale elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor, avizate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

(3)Prin ordin comun al ministrului apărării naţionale şi al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, controlul respectării de către unităţile din subordinea Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor prezentei legi şi ale altor reglementări privind deşeurile se realizează de către Garda Naţională de Mediu şi personalul cu atribuţii specifice din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 58

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are următoarele atribuţii:

a)participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală şi asigură condiţiile de ducere la îndeplinire a acestora;

b)sprijină administraţiile publice locale în îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi a altor prevederi legale referitoare la deşeuri.

Art. 59

(1)Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucureşti, au următoarele obligaţii:

A.la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul municipiului Bucureşti:

a)asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;

b)urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD;
(la data 28-oct-2016 Art. 59, alin. (1), punctul A., litera B. din capitolul 33 modificat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

c)elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;

d)hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege;

e)asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;

f)asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;
(la data 19-iul-2018 Art. 59, alin. (1), punctul A., litera F. din capitolul 33 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

g)asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. f);
(la data 19-iul-2018 Art. 59, alin. (1), punctul A., litera G. din capitolul 33 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

h)acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului;

i)asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală;

B.la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti:

a)elaborează, adoptă şi revizuiesc PJGD/PMGD;
(la data 28-oct-2016 Art. 59, alin. (1), punctul B., litera A. din capitolul 33 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

b)coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean privind gestionarea deşeurilor;

c)acordă consiliilor locale sprijin şi asistenţă tehnică în implementarea PJGD;
(la data 28-oct-2016 Art. 59, alin. (1), punctul B., litera C. din capitolul 33 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

d)hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege;

e)analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului;

f)urmăresc şi asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei legi;

g)asigură monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

(2)Autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor.

(3)Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.
(la data 19-iul-2018 Art. 59, alin. (3) din capitolul 33 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

(4)Unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deşeuri, şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

(5)Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.
(la data 17-ian-2019 Art. 59, alin. (5) din capitolul 33 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 31/2019 )

(6)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate.
(la data 19-iul-2018 Art. 59, alin. (3) din capitolul 33 completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

CAPITOLUL 34: Controlul

Art. 60

(1)Operatorii economici care efectuează operaţiuni de tratare a deşeurilor, precum şi cei care, cu titlu profesional, asigură colectarea sau transportul deşeurilor, comercianţii, brokerii şi producătorii de deşeuri periculoase fac obiectul unor controale periodice corespunzătoare efectuate de autorităţile competente.

(2)Controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea şi transportul deşeurilor se efectuează de către reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu şi au în vedere, în mod deosebit, originea, natura, cantitatea şi destinaţia acestora.

(3)Autorităţile competente pot ţine seama de înregistrările efectuate în baza Schemei comunitare de management de mediu şi audit (EMAS), în special în ceea ce priveşte frecvenţa şi intensitatea controalelor.

(4)În unităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională controlul pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează de către structurile interne de specialitate din cadrul acestora.

CAPITOLUL 35: Sancţiuni

Art. 61

(1)Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

a)cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (2);
(la data 31-oct-2019 Art. 61, alin. (1), litera A. din capitolul 35 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 188/2019 )

b)cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) şi art. 49 alin. (1), (2), (4) şi (5);

c)cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 59.

(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează, după caz, de comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, Gărzilor forestiere, structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, conform atribuţiilor stabilite prin lege.
(la data 16-iul-2017 Art. 61, alin. (2) din capitolul 35 modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 166/2017 )

(la data 09-oct-2018 Art. 61, alin. (2) din capitolul 35 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 106/2018 )

(21)Constatarea corectitudinii datelor transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului potrivit dispoziţiilor art. 49 alin. (1) se realizează de către comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.
(la data 16-iul-2017 Art. 61, alin. (2) din capitolul 35 completat de Art. 1, punctul 11. din Legea 166/2017 )

(3)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) în obiectivele, incintele şi zonele aparţinând structurilor componente ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională se realizează de către personalul specializat din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu împreună cu structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

(4)Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

(5)Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere la instanţa competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenţie.

Art. 611

În cazul nerespectării dispoziţiilor art. 19 alin. (3) se aplică şi următoarea sancţiune contravenţională complementară: ridicarea deşeurilor depozitate în alte zone decât cele autorizate, curăţarea terenului, precum şi eliminarea acestora conform legislaţiei în vigoare.
(la data 31-oct-2019 Art. 61 din capitolul 35 completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 188/2019 )

Art. 62

Prevederile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 61 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 63

(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:(la data 16-iul-2017 Art. 63, alin. (1) din capitolul 35 modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 166/2017 )

a)importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import;

b)neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;

c)comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României;

d)refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;

e)introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;

f)acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţară şi/sau a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.

(2)Tentativa se pedepseşte.

CAPITOLUL 36: Dispoziţii finale

Art. 64

Administraţiile zonelor libere sunt obligate să aplice prevederile prezentei legi în zonele pe care le administrează.

Art. 65

La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, Guvernul va aproba prin hotărâre modalitatea de gestionare a categoriilor de deşeuri prevăzute în prezenta lege.

Art. 66

Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investiţii, precum şi a planurilor naţionale, judeţene şi sectoriale privind gestionarea deşeurilor se face în condiţiile legii.

Art. 67

(1)Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.
(la data 19-iul-2018 Art. 67, alin. (1) din capitolul 36 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

(2)Anexele se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 68

(1)La data intrării în vigoare a prezentei legi orice trimitere la art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcută la art. 63 din prezenta lege.

(2)La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare.

(3)Dispoziţiile referitoare la contravenţii intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta lege transpune în legislaţia naţională Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 312 din 22 noiembrie 2008.

-****-

_______

*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2011.

ANEXA nr. 1: Semnificaţia unor termeni în sensul prezentei legi

1.audit de deşeuri-o evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei sistemului de management şi a proceselor de gestiune a deşeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deşeurilor şi al valorificării deşeurilor generate, precum şi de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanţa întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri din propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor;

2.autorităţi competente – autorităţile publice pentru protecţia mediului, respectiv autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, precum şi alte autorităţi care potrivit competenţelor legale asigură reglementarea şi controlul activităţilor în domeniul gestionării deşeurilor;

3.biodeşeuri – deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerţul cu ridicata, de la firme de catering şi magazinele de vânzare cu amănuntul, deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare;
(la data 19-iul-2018 punctul 3. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

4.broker – orice întreprindere/operator economic care se ocupă de valorificarea sau eliminarea deşeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia deşeurilor;

5.cele mai bune tehnici disponibile – cele mai bune tehnici disponibile, definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.
(la data 28-oct-2016 punctul 5. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

6.colectare – strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor în vederea transportării la o instalaţie de tratare;

7.colectare separată – colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora;
(la data 16-iul-2017 punctul 7. din anexa 1 modificat de Art. 1, punctul 12. din Legea 166/2017 )

71.colector – orice întreprindere/operator economic care desfăşoară o activitate autorizată de colectare şi acţionează în nume propriu pentru strângerea deşeurilor de la terţi în vederea transportării la o instalaţie de tratare;
(la data 19-iul-2018 punctul 7. din anexa 1 completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

8.comerciant – orice întreprindere/operator economic care acţionează în nume propriu pentru cumpărarea şi pentru vânzarea ulterioară a deşeurilor, inclusiv acei comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor;

9.deşeu – orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce;

91.deşeuri din construcţii şi desfiinţări – deşeuri provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare;
(la data 19-iul-2018 punctul 9^1. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

92.deşeuri municipale:

a)deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila;

b)deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deşeurile respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere.

Deşeurile municipale nu includ deşeurile de producţie, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice şi reţeaua de canalizare şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz şi deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări.
(la data 19-iul-2018 punctul 9^1. din anexa 1 completat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

10.deţinător de deşeuri – producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

11.deşeuri periculoase – orice deşeuri care prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la lege;

12.eliminare – orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie.

– Anexa nr. 2 la lege stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

13.evaluarea ciclului de viaţă – în legătură cu un produs, o evaluare a efectelor asupra mediului determinate de producţia, distribuţia, comercializarea şi utilizarea produsului, inclusiv valorificarea şi eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei şi materiilor prime şi producţia de deşeuri din oricare dintre activităţile menţionate;

14.gestionarea deşeurilor – colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

15.pregătirea pentru reutilizare – operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără altă preprocesare;
(la data 19-iul-2018 punctul 15. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

16.prevenire – măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, care reduc:

a)cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;

b)impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; sau

c)conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor;

17.producător de deşeuri – producătorul iniţial de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;
(la data 19-iul-2018 punctul 17. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

171.producător iniţial de deşeuri – orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri;

172.rambleiere – operaţiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deşeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deşeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deşeuri, să fie adecvate pentru scopurile menţionate mai sus şi să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri;
(la data 19-iul-2018 punctul 17. din anexa 1 completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

18.reciclare – orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de rambleiere;
(la data 19-iul-2018 punctul 18. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

19.regenerarea uleiurilor uzate – orice proces de reciclare prin care uleiurile de bază pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea contaminanţilor, a produselor de oxidare şi a aditivilor conţinuţi de acestea;

20.reutilizare – orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute;

201.schema de răspundere extinsă a producătorului – set de măsuri luate de stat pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau financiară şi organizatorică pentru gestionarea stadiului de deşeu din ciclul de viaţă al unui produs.
(la data 19-iul-2018 punctul 20. din anexa 1 completat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

21.tratare – operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

22.trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate;

23.uleiuri uzate – toate uleiurile minerale sau lubrifianţii sintetici ori uleiurile industriale care au devenit improprii folosinţei pentru care au fost destinate iniţial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine şi cele pentru sistemele hidraulice;

24.valorificare – orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

– Anexa nr. 3 la lege stabileşte o listă a operaţiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă.

25.«plăteşti pentru cât arunci» – instrument economic care are drept scop creşterea ratei de reutilizare, reciclare şi reducerea cantităţii de deşeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deşeurilor.
(la data 28-oct-2016 punctul 24. din anexa 1 completat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

ANEXA nr. 2: Operaţiunile de eliminare

D 1 – depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea;

D 2 – tratarea solului, de exemplu, biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolurilor în sol şi altele asemenea;

D 3 – injectarea în adâncime, de exemplu, injectarea deşeurilor care pot fi pompate în puţuri, saline sau depozite geologice naturale şi altele asemenea;

D 4 – acumulare la suprafaţă, de exemplu, depunerea de deşeuri lichide sau a nămolurilor în bazine, iazuri sau lagune şi altele asemenea;

D 5 – depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea;

D 6 – evacuarea într-o masă de apă, cu excepţia mărilor/oceanelor;

D 7 – evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin;

D 8 – tratarea biologică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12;

D 9 – tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea;

D 10 – incinerarea pe sol;

D 11 – incinerarea pe mare. Această operaţiune este interzisă de legislaţia Uniunii Europene şi de convenţii internaţionale;

D 12 – stocarea permanentă, de exemplu, plasarea de recipiente într-o mină şi altele asemenea;

D 13 – amestecarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 12. În cazul în care nu există niciun alt cod D corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, uscarea, mărunţirea uscată, condiţionarea sau separarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12;

D 14 – reambalarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 13;

D 15 – stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor. Stocare temporară înseamnă stocare preliminară potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.

ANEXA nr. 3: Operaţiuni de valorificare

R 1 – întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie*);

R 2 – valorificarea/regenerarea solvenţilor;

R3 – reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică sau termochimică). Aceasta include şi gazeificarea şi piroliza care folosesc componentele ca produse chimice;(la data 16-iul-2017 anexa 3 modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 166/2017 )

R 4 – reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici;

R 5 – reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice;

R 6 – regenerarea acizilor sau a bazelor;

R 7 – valorificarea componenţilor utilizaţi pentru reducerea poluării;

R 8 – valorificarea componentelor catalizatorilor;

R 9 – rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului;

R 10 – tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătăţirea ecologică;

R 11 – utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 10;

R 12 – schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11;

R 13 – stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară înaintea colectării, la situl unde a fost generat deşeul). Stocare temporară înseamnă stocare preliminară, potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.

_______

*) Aceasta include instalaţii de incinerare destinate tratării deşeurilor municipale solide, numai în cazul în care randamentul lor energetic este egal sau mai mare decât:

– 0,60 pentru instalaţiile care funcţionează şi sunt autorizate în conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2009;

– 0,65 pentru instalaţiile autorizate după 31 decembrie 2008, folosindu-se următoarea formulă:

Eficienţa energetică = Ep – (Ef + Ei)/ 0,97 x (Ew + Ef) , unde:

– Ep reprezintă producţia anuală de energie sub formă de căldură sau electricitate. Aceasta este calculată înmulţind energia produsă sub formă de electricitate cu 2,6 şi energia produsă sub formă de căldură pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 1,1;

– Ef reprezintă consumul anual de energie al sistemului, provenită din combustibili, care contribuie la producţia de aburi (GJ/an);

– Ew reprezintă energia anuală conţinută de deşeurile tratate, calculată pe baza valorii calorice nete inferioare a deşeurilor (GJ/an);

– Ei reprezintă energia anuală importată, exclusiv Ew şi Ef (GJ/an);

– 0,97 este un coeficient care reprezintă pierderile de energie datorate reziduurilor generate în urma incinerării şi radierii.

Această formulă se aplică în conformitate cu documentul de referinţă privind cale mai bune tehnici existente pentru incinerarea deşeurilor.

Formula eficienţei energetice este înmulţită cu un factor de corecţie climaterică (FCC), după cum se indică mai jos:

1.FCC pentru instalaţiile care funcţionează şi sunt autorizate în conformitate cu legislaţia Uniunii aplicabilă înainte de 1 septembrie 2015. FCC = 1 dacă HDD >= 3 350 FCC = 1,25 dacă HDD <= 2 150 FCC = – (0,25/1 200) x HDD + 1,698 dacă 2 150 < HDD < 3 350.

2.FCC pentru instalaţiile autorizate după 31 august 2015 şi pentru instalaţiile de la punctul 1 după 31 decembrie 2029: FCC = 1 dacă HDD >= 3 350 FCC = 1,12 dacă HDD <= 2 150 FCC = – (0,12/1 200) x HDD + 1,335 dacă 2150 < HDD < 3 350 (Valoarea rezultată a FCC va fi rotunjită la trei zecimale.) Valoarea HDD (HeatingDegreeDays – grade zile pentru încălzire) ar trebui să fie considerată ca fiind egală cu media valorilor HDD pentru locul unde este situată instalaţia de incinerare, calculată pentru o perioadă de 20 de ani consecutivi anteriori anului pentru care se calculează FCC. Pentru calcularea valorii HDD ar trebui aplicată următoarea metodă stabilită de Eurostat: Valoarea HDD este egală cu (18°C – Tm) * d, dacă Tm este mai mic de sau egal cu 15°C (pragul de încălzire), şi egală cu 0 dacă Tm este mai mare de 15°C; Tm reprezintă media temperaturii exterioare (Tmin + Tmax/2) dintr-o perioadă de d zile. Calculele trebuie efectuate zilnic (d = 1) şi adunate pentru un an.
(la data 16-iul-2017 anexa 3 modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 166/2017 )

ANEXA nr. 4:

[textul din anexa 4 a fost abrogat la 28-oct-2016 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 68/2016]

ANEXA nr. 5: Măsuri de prevenire a generării deşeurilor prevăzute la art. 42 din lege

A)Măsuri care pot afecta condiţiile de bază referitoare la generarea de deşeuri

1.Folosirea măsurilor de planificare sau a altor instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor

2.Promovarea cercetării şi a dezvoltării în vederea realizării de produse şi tehnologii mai curate şi mai economice şi distribuirea şi utilizarea rezultatelor cercetării şi dezvoltării

3.Dezvoltarea unor indicatori eficienţi şi semnificativi ai presiunilor de mediu asociate generării de deşeuri, cu scopul de a contribui la prevenirea generării de deşeuri la toate nivelurile, de la compararea produselor la nivel comunitar, prin acţiuni ale autorităţilor locale, până la nivel naţional

B)Măsuri care pot afecta faza de proiectare, producţie şi distribuţie

1.Promovarea ecodesign-ului (integrarea sistematică a aspectelor de mediu în proiectarea produselor în scopul îmbunătăţirii performanţei de mediu a acestora pe toată durata ciclului lor de viaţă)

2.Furnizarea de informaţii privind tehnicile de prevenire a generării deşeurilor pentru a facilita punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile în funcţie de industrie

3.Organizarea de cursuri de formare pentru autorităţile competente privind includerea cerinţelor privind prevenirea generării de deşeuri în autorizaţiile eliberate în temeiul prezentei legi şi al Legii nr. 278/2013.
(la data 28-oct-2016 litera B., punctul 3. din anexa 5 modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

4.Includerea de măsuri de prevenire a generării de deşeuri la instalaţiile care nu intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013. Unde este cazul, astfel de măsuri pot include evaluări sau planuri de prevenire a generării de deşeuri.
(la data 28-oct-2016 litera B., punctul 4. din anexa 5 modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

5.Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutor financiar, ajutor în luarea deciziilor ori alte tipuri de sprijin pentru întreprinderi. Aceste măsuri pot fi deosebit de eficiente în măsura în care sunt concepute şi adaptate pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi sunt aplicate în reţele de întreprinderi bine stabilite.
(la data 28-oct-2016 litera B., punctul 5. din anexa 5 modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

51.Măsurile de sprijin prevăzute la litera B punctul 5 vor fi implementate cu respectarea legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.
(la data 28-oct-2016 litera B., punctul 5. din anexa 5 completat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

6.Utilizarea acordurilor voluntare, a grupurilor de consumatori/producători sau a negocierilor sectoriale pentru a încuraja întreprinderile ori operatorii din sectoarele de activitate interesate să îşi stabilească propriile planuri sau obiective privind prevenirea generării deşeurilor ori să corecteze produsele sau ambalajele care generează prea multe deşeuri

7.Promovarea unor sisteme certificate de gestionare a mediului, inclusiv EMAS şi ISO 14001

C)Măsuri care pot afecta faza de consum şi de utilizare

1.Instrumente economice, cum ar fi stimulente pentru achiziţii curate sau instituirea unei plăţi obligatorii de către consumatori pentru un anumit articol ori un ambalaj care ar fi, în mod normal, furnizat gratuit

2.Organizarea unor campanii de sensibilizare şi de informare direcţionate către publicul larg sau către o categorie specifică de consumatori

3.Promovarea de ecoetichete recunoscute şi de încredere

4.Acorduri cu industria, cum ar fi, de exemplu, utilizarea unor grupuri de produse, ca acelea care sunt incluse în cadrul politicilor integrate ale produselor, sau acorduri cu vânzătorii cu amănuntul privind furnizarea de informaţii referitoare la prevenirea generării deşeurilor şi la produsele cu impact redus asupra mediului

5.În contextul contractelor de achiziţii publice şi private, includerea unor criterii de protecţie a mediului şi de prevenire a generării deşeurilor în cererile de ofertă şi în contracte, conform Manualului privind contractele de achiziţii publice de mediu, publicat de Comisie la 29 octombrie 2004

6.Încurajarea reutilizării şi/sau a reparării produselor defecte sau a componentelor acestora, în special prin recurgerea la măsuri educative, economice, logistice sau a altor măsuri, cum ar fi sprijinirea ori înfiinţarea unor centre şi reţele acreditate de reparare şi de reutilizare, în special în regiunile cu o densitate ridicată a populaţiei.

ANEXA nr. 6: Obligaţii anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/desfiinţare

(1)Obligaţii anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/desfiinţare

a)minimum 30% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2017;

b)minimum 45% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2018;

c)minimum 55% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2019;

d)minimum 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2020.

(2)NOTĂ:

Obligaţiile anuale se calculează pe baza cantităţilor de deşeuri generate în anul respectiv.
(la data 28-oct-2016 anexa 5 completat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 68/2016 )

ANEXA nr. 7: Indicatorii minimi de performanţă care trebuie incluşi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

(la data 19-iul-2018 anexa 6 completat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 74/2018 )

Activitatea serviciului de salubrizare Descrierea indicatorului Valoarea minimă a indicatorului
Colectarea separată a deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a). Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale.

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către staţia/staţiile de sortare.

Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziţie realizate de către operatorul de salubrizare.

În lipsa determinărilor de compoziţie a deşeurilor municipale, cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale se consideră a fi 33%.

40% pentru anul 2019

 

 

 

 

50% pentru anul 2020 şi 60% pentru anul 2021

 

70% începând cu anul 2022

Operarea staţiilor de sortare. Cantitatea totală de deşeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deşeuri acceptate la staţiile de sortare (%). 75%*
Operarea instalaţiei de tratare mecano-biologică. Cantitatea totală de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deşeuri acceptată la instalaţia de tratare mecano-biologică (%). 3%*
Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. Cantitatea totală de deşeuri provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei staţii de transfer ca procentaj din cantitatea de deşeuri provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora colectate (%). Valorile sunt prevăzute în anexa nr. 6.
* Indicatorii de performanţă sunt obligatorii atât în cazul staţiilor de sortare, respectiv a instalaţiilor de tratare mecano-biologică din cadrul sistemului de management integrat al deşeurilor, cât şi a celor aparţinând terţilor care tratează deşeurile municipale.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 220 din data de 28 martie 2014

Forma aplicabila pentru ‘Legea 211/2011’ la data 21 noiembrie 2019, valabila si azi

Hotu Alin

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de e-mail nu va fi vizibilă de către alți utilizatori Required fields are marked *

Wise Business Plans S.R.L.Datele noastre
CUI:40961122; J20/744/2019
Ne găsiți în orașul Petrila, județul Hunedoara! Vă încurajăm să ne contactați și on-line!
https://wisebusinessplans.ro/wp-content/uploads/2020/04/Eticheta-UE-Atelierul-de-antreprenori.png
Localizare pe hartăUnde ne găsiți?

Ne găsiți și on-lineWise Business Plans on-line
Pentru a fi permanent alături de dumnevoastră, vă stăm la dispoziție și pe rețelele de socializare!