Vă rugăm așteptați...

 
Luni - Vineride la 9:30 - 17:30
Adresa noastră:Petrila, strada Independenței. Nr.25, ap.2, jud. Hunedoara
Vizitați-ne și pe rețelele sociale:
Facebook
Instagram

Ordin 739/2017 Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu

noiembrie 21, 2019by Hotu Alin0

ORDIN nr. 739 din 11 mai 2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Forma aplicabila pentru ‘Ordinul 739/2017’ la data 22 noiembrie 2019, valabila si azi

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 98.346/DGDSCSP din 14.02.2017 al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase,

În temeiul:

– art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

– art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al

– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea altor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului întocmeşte, în conformitate cu art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Registrul naţional al operatorilor economici care desfăşoară activităţi pe teritoriul României şi nu se supun autorizării de mediu.

(2)Operatorii economici care desfăşoară activităţi care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, să solicite înregistrarea în Registrul naţional al operatorilor economici, denumit în continuare Registru.

(3)Obligaţia prevăzută la alin. (2) revine următoarelor categorii de operatori economici:

a)comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor;

b)brokeri;

c)transportatori rutieri de deşeuri nepericuloase;

d)operatori economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)Transportatorii rutieri de deşeuri nepericuloase aflaţi în tranzit pe teritoriul naţional nu se supun prevederilor prezentului ordin.

Art. 3

(1)Operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor fără a intra fizic în posesia acestora şi deţin autorizaţie de mediu la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, să notifice autorităţile competente pentru protecţia mediului şi să solicite înregistrarea în registrul menţionat la art. 2.

(2)Operatorii economici care desfăşoară şi alte activităţi decât cele prevăzute la alin. (1) nu se înscriu în Registru, acestea fiind supuse procedurii de autorizare conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, precum şi Garda Naţională de Mediu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

ANEXA nr. 1: PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Art. 1

(1)Operatorii economici care solicită înregistrarea în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să prezinte următoarele documente/informaţii:

a)cererea de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b)certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse în limba română de un traducător autorizat;

c)declaraţia pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d)dovada achitării tarifului.

(2)Documentele necesare înscrierii în Registru se depun la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau se transmit prin poştă.

Art. 2

Pentru analiza documentaţiei în vederea înregistrării/reînnoirii înregistrării în Registru se achită tariful în cuantum de 500 lei în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru fiecare tip de activitate pentru care se solicită înregistrarea.

Art. 3

(1)În termen de 30 zile de la depunerea documentaţiei menţionate la art. 1, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului analizează documentele depuse, iar în cazul în care dosarul este complet atribuie operatorului un număr de înregistrare, publică informaţiile corespunzătoare în Registru şi informează operatorul economic cu privire la numărul de înregistrare atribuit, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta procedură.

(2)În cazul în care documentaţia menţionată la art. 1 este incompletă, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului solicită operatorului economic completarea sau clarificarea acesteia, după caz, în termen de 30 de zile de la data solicitării.

(3)În termen de 15 zile de la primirea completărilor sau clarificărilor operatorului economic, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului reanalizează documentaţia depusă şi atribuie operatorului numărul de înregistrare, publică informaţiile corespunzătoare în Registrul prevăzut la art. 2 din ordin şi informează operatorul economic cu privire la numărul de înregistrare atribuit conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta procedură sau respinge cererea de înregistrare, după caz.

(4)În cazul în care operatorul economic nu transmite toate informaţiile şi clarificările solicitate în termen de 30 de zile de la data comunicării, cererea de înregistrare este respinsă. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează operatorul economic cu privire la respingerea solicitării.

(5)Operatorul economic aflat în situaţia prevăzută la alin. (4) poate relua procedura de solicitare a înregistrării potrivit prevederilor prezentei proceduri.

(6)Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informaţii, publică pe site şi actualizează lunar Lista operatorilor economici înregistraţi în Registru.

Art. 4

(1)Numărul de înregistrare în Registru este valabil 5 ani de la atribuire.

(2)Reînnoirea înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează conform procedurii de înregistrare prevăzute de prezentul ordin.

Art. 5

(1)Orice modificare survenită în activitatea operatorului economic, precum şi în datele transmise prin documentaţia de înregistrare vor fi notificate în termen de 30 de zile lucrătoare de la apariţia modificării şi transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, împreună cu documentele justificative.

(2)În cazul în care modificarea survenită implică modificarea datelor corespunzătoare din Registru, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului emite o nouă notificare.

Art. 6

Operatorii economici înregistraţi în Registru sunt obligaţi să ţină evidenţa deşeurilor pe care le gestionează şi să raporteze conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7

(1)Operatorii economici care nu mai desfăşoară activitatea/activităţile pentru care au fost înregistraţi sunt obligaţi să solicite radierea din Registru, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încetarea activităţii.

(2)Cererea de radiere din Registru va fi însoţită de raportarea conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru intervalul de timp dintre sfârşitul perioadei de referinţă corespunzătoare ultimei raportări şi data cererii de radiere.

Art. 8

(1)Activitatea operatorilor economici înregistraţi în Registru face obiectul activităţilor de inspecţie şi control realizate de Garda Naţională de Mediu.

(2)Orice nerespectare a prevederilor prezentului ordin, constatată de către Garda Naţională de Mediu, se comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în vederea revocării înregistrării.

(3)În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de la Garda Naţională de Mediu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului revocă numărul de înregistrare în Registru prin decizie a preşedintelui.

(4)Operatorul economic aflat în situaţia menţionată la alin. (3) poate solicita o nouă înregistrare în Registru numai după constatarea de către Garda Naţională de Mediu a eliminării cauzelor care au condus la revocarea înregistrării.

Art. 9

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA nr. 11:

(- Anexa nr. 1 la procedură)

Antet solicitant

Nr. …………/……………

CERERE de acordare a numărului de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Subscrisa, ………………………., cu sediul social în …………………, str. …………….. nr. ……………, bl. …….., ap. …………, judeţul/sectorul …………………, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ……….., cod unic de înregistrare nr. …./…………, cont bancar nr. ……….., deschis la ………………., sucursala …………………., telefon ……………….., fax …………………….., e-mail ………………….., prin reprezentantul legal …………………….., solicită acordarea numărului de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru1:

_____

1Se va bifa una sau mai multe dintre opţiuni, în funcţie de activitatea desfăşurată.

|_| transport deşeuri nepericuloase în sistem profesional;

|_| comerţ cu deşeuri, fără a intra fizic în posesia deşeurilor;

|_| broker;

|_| operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea 211/20112, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

____

2În acest caz, operatorul economic ataşează derogarea primită de la autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, în copie conformă cu originalul.

Tipurile3 şi cantităţile de deşeuri pentru care solicităm înregistrarea sunt4:

____

3Se vor înscrie codul şi denumirea deşeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

4În cazul în care operatorul economic desfăşoară mai multe tipuri de activităţi, se va completa câte un tabel separat pentru fiecare dintre acestea.

Cod deşeu Denumire deşeu

Anexăm documentele specifice prevăzute la art. 1 din Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. ………./2017.

Data …………………..

Reprezentant legal,

…………………………

(nume şi funcţie, semnătura)

ANEXA nr. 12:

(- ANEXA nr. 2 la procedură)

Antet solicitant

Nr. ……./…………

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………., reprezentant legal al ………………., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că activitatea/activităţile pe care o/le desfăşor şi pentru care solicit înregistrarea este/sunt: …………………………..

Data ………………..

……………………….

(nume şi semnătura)

ANEXA nr. 13:

(- ANEXA nr. 3 la procedură)

– Model1 –

NOTIFICARE

În baza documentaţiei depuse, a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Societatea …………………………., cod unic de înregistrare …………………….., din localitatea …………………., sectorul/judeţul ……………….. str. ………………. nr. ……….., bl. …….., ap. …………, a fost înregistrată în Registrul naţional al operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu numărul RO-numărul unic-data emiterii-simbolul activităţii înregistrate2, pentru activitatea şi codul/codurile de deşeuri3:

Cod deşeu Denumire deşeu

Deţinătorul numărului de înregistrare este obligat să respecte prevederile legislative în vigoare aplicabile activităţii pe care o desfăşoară, inclusiv în cazul transferului de deşeuri.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de ………………. până la data de ……………….

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,

……………………….

(nume şi prenume, semnătura şi ştampila)

_____

1Conţinutul notificării poate fi modificat/adaptat în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2) din anexa la ordin.

2Simbolul activităţii înregistrate:

T – transport deşeuri nepericuloase;

C – Comerţ cu deşeuri, fără a intra fizic în posesia deşeurilor;

B – broker;

OED – operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3Se vor înscrie codul şi denumirea deşeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 377 din data de 19 mai 2017

Forma aplicabila pentru ‘Ordinul 739/2017’ la data 22 noiembrie 2019, valabila si azi

Hotu Alin

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de e-mail nu va fi vizibilă de către alți utilizatori Required fields are marked *

Wise Business Plans S.R.L.Datele noastre
CUI:40961122; J20/744/2019
Ne găsiți în orașul Petrila, județul Hunedoara!
Vă încurajăm să ne contactați on-line!
Localizare pe hartăUnde ne găsiți?

Ne găsiți și on-lineWise Business Plans on-line
Pentru a fi permanent alături de dumnevoastră, vă stăm la dispoziție și pe rețelele de socializare!