Conform procedurii, pot beneficia de prevederile Programului societăţile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:

  1. sunt organizate în baza Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
  2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
  3. au capital social integral privat;
  4. asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
  5. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
  6. codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
  7. au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
  8. nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
  9. au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale implementate prin AIMMAIPE, în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani şi au renunţat parţial sau total la finanţare);
  10. nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Care sunt codurile CAEN eligibile?

  Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

  • 10 Industria alimentară
  • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
  • 13 Fabricarea produselor textile;
  • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
  • 15Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
  • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
  • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
  • 1811 Tipărirea ziarelor;
  • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
  • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
  • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
  • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
  • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
  • 24 Industria metalurgică;
  • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
  • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
  • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
  • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
  • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
  • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
  • 31 Fabricarea de mobilă;
  • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

  Care este suma nerambursabilă maxima care poate fi solicitată?

  Suma maximă care poate fi solicitată de un beneficiar este de 450.000 de lei, sumă care reprezintă maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

  Care este procentul de co-finanțare, cu câți bani trebuie să contribuie beneficiarul?

  Așa cum am scris anterior, programul acordă finanțare nerambursabilă în procent de 90% din totalul unei investiții eligibile, dar nu mai mult de 450.000 lei, deci minimum 10% din valoare totala eligibilă a investiției trebuie suportată din surse proprii de către întreprinzător.

  IMPORTANT! La momentul semnării contractului de finanțare trebuie făcută dovada deținerii procentului minim de 10%.

  Trebuie să plătesc TVA din buget propriu?

  DA. Pe lângă contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, intreprinzătorii vor trebui să suport din buget propriu și valoare TVA, care NU este eligibilă pe acest program.

  Pentru ce cheltuieli pot fi folosiți banii?

  Pe scurt, conform procedurii, cheltuielile eligibile în cadrul acestui program sunt:

  – Echipamente tehnologice

  – Spații de lucru

  – Aparate şi instalaţii de măsură

  – Mijloace de transport (autoutilitare din categorie N1, N2, N3) în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul

  – Licenţe, brete, francize, software

  – Achiziţionarea de echipamente IT (inclusiv licenţe necesare desfăşurării activităii şi sisteme audio-video)

  – Mobilier, aparatură birotică, sistem de protecţie a valorilor umane şi materiale

  – Realizarea unui site de prezentare (inclusiv costul domeniului şi achiziţionarea softului pentru comerţul online)

  – Instalaţii specifice în scopul obţinerii unei economii de energie

  – Consultanţă pentru intocmirea documentaţiei (planul de afaceri)

  ATENȚIE! Banii trebuie cheltuiți de către beneficiar, având la dispoziție o singură tragere de decontare, în termen de la cel mult 60 de zile lucrătoare din momentul semnării contractului de finanțare.  Conform procedurii rezultă că: „În maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 13 noiembrie 2020, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile și să depună documentația
  de decont la sediul AIMMAIPE.”. Și, așa cum am amintit anterior, în momentul semnării contractului de finanțare, trebuie să facă dovada că deține suma necesară pentru aportul propriu de minimum 10%, sau al procentului mai mare, după caz.

  Cum se face înscrierea în program?

  Înscrierea se va face on-line, prin intermediul aplicației electronice care va fi disponibilă pe website-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri, la secțiunea “Programe pentru sprijinirea IMM cu finanțare de la stat 2020″.

  Care este grila de evaluare?

  Conform proiectului de procedură, grila de evaluare a programului microindustrializare 2020 este următoarea:

  Grila MICROINDUSTRIALIZARE 2020La punctaje egale va prevala:
  – valoarea procentului aferent aportului propriu;
  – valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
  – punctajul aferent ponderii investițiilor în echipamentele prevăzute la pct 2.1, 2.2 și 2.3. din
  H.G. nr. 2139/2004 și software-uri necesare desfășurării activității sau obiecte de inventar
  asimilate grupelor menționate;
  – punctajul criteriilor aferente cursurilor de competențe digitale;
  – punctajul aferent criteriului de finanțare anterioară;
  – numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;
  – numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul persoanelor care fac dovada
  întoarcerii din diaspora;
  – data și ora înscrierii în program.

  ATENȚIE! Acestea este doar un rezumat al proiectului de procedură, postate de către minister, și nu reprezintă varianta finală și oficială a procedurii. Pentru informații corecte, oficiale, vă rugăm să consultați website-ul http://www.imm.gov.ro/ro/, respectiv http://www.imm.gov.ro/ro/2018/08/03/programul-de-microindustrializare/


  Aveți nevoie de consultanță pentru programul Microindustrializare? Nu ezitați să ne contactați, telefonic sau prin e-mail! Datele de contact le găsiți în secțiunea CONTACT. Vizitați și secțiunea Despre Noi, pentru a vedea ce vă putem oferi și ce experiență avem!