Vă rugăm așteptați...

 
Luni - Vineride la 9:30 - 17:30
Adresa noastră:Petrila, strada Independenței. Nr.25, ap.2, jud. Hunedoara
Vizitați-ne și pe rețelele sociale:
Facebook
Twitter

Comerț și Servicii 2020– 250.000 lei nerambursabili! Proiect de Procedură!

martie 15, 2020by Manager0

Statul va acorda ajutor financiar nerambursabil, în valoare de maximum 250.000 lei, pentru firmele cu cel puțin 2 ani vechime, prin Programul de dezvoltare si modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață – denumit “Programul Comerț”, program care se lansează și anul acesta (2020) – momentan fiind publicat doar proiectul de procedură.

Conform proiectului de procedură a programului rezultă că: “Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul oficial al României până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31
decembrie 2028.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020, aprobat prin Legea nr. 5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020 este de 40.000.000 lei.
Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru perioada 2021-2027 este de 49.949.000 lei/anual.
Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de
160 de beneficiari în anul 2020.

Câți bani se pot solicita?

Prin Programul de dezvoltare si modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață, firmele beneficiare pot primi, pentru investiții, un ajutor financiar  nerambursabil de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA), dar nu mai mult de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Este nevoie și de contribuție proprie? 

DA. Contribuția proprie trebuie să fie de Minim 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA), adică minim 10% trebuie suportat de firma beneficiară, ca aport propriu la investiția care se va realiza.

Pe lângă contribuția proprie de minim 10% din valoarea totală eligibilă a investiției, firmele vor trebui să suporte din buget propriu valoarea TVA aferentă investiției.

Antreprenorii cărora li se aprobă planul de afaceri, deci vor primi finanțare, trebuie să efectueze cheltuielile cu reurse proprii (sau credite, împrumuturi, etc), după care statul le va rambursa investiția, în limita ajutorului de minimis accesat. Cheltuielie trebuie efectuate în maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, de finanțare, dar nu mai târziu de  13 noiembrie 2020, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul AIMMAIPE.


Cine poate accesa Programul Comerț? (Cine sunt Beneficiarii ?)

Întreprinderile mici și mijlocii care vor să acceseze Programul Comerț trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulative, printre care:

  1. au cel putin 2 ani calendaristici de la înființare la data deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de investiții  și codul CAEN pentru care solicită finanțare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, cu cel puțin 3 luni anterior datei deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de investiții;
  2. au capital social integral privat;
  3. nu au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani și nu au  asociați, acționari sau administratori care dețin sau au deținut calitatea de  asociați/acționari/administratori ai altor societăți  care au beneficiat de alocație financiară nerambursabila în cadrul Programului în ultimii 3 ani. Asociații, acționarii sau administratorii care dețin mai multe societăți  nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
  4. nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul. 
  5. au o cifra de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);
  6. nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment, executare silită, închidere operațională sau suspendare temporară a activității;

    Ce se pot cheltui banii? Ce avem voie să achiziționăm?

Conform proiectului de procedură, rezultă că AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:
a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală,
server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare
desfăşurării activităţii) conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi
completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora.
b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
e) achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv
software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării
activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu
modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora, cu excepţia
jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale;
f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004;
g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si
servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line sau pentru desfăşurarea
activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.
h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă). conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora;
i) achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie  clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.
j) certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de
mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;
k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de
eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;
l) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
m) achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sauservicii;
n) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă
necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
o) comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
p) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA)
*Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
q) achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă*;
(2) Pentru activităţile de implementare şi certificare a sistemelor de management, în vederea implementării şi certificării sistemelor de management se finanţează următoarele categorii de servicii:
a) cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea și securitatea ocupațională/siguranța alimentelor (auditor intern);
b) consultanță privind întocmirea documentației de implementare a sistemelor de management;
c) certificarea sistemului de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale/siguranţei alimentelor, simplu sau integrat.
Activitățile de consultanță prevăzute la pct. 4.2, alin. 1, lit. p) şi pct. 4.2, alin. (2), lit. b) nu pot depăşi cumulat 8000 lei fără TVA.

Cum se face înscrierea în program? Cum se depun proiectele?

Înscrierile se vor face on-line, prin intermediul aplicației electronice care se va deschide pe website-ul oficial al MMACA, la secțiunea “Programe Naționale cu Finanțare de la Bugetul de Stat”.Aplicația electronică de înscriere se va deschide începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Care este grila de evaluare a proiectelor ?

Grila de evaluare propusa Comert si Servicii 2020

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.
Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.
La punctaje egale va prevala:
-valoarea exactă a procentului aferent aportului propriu;
-valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
-punctajul aferent ponderii investiţiei în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora,
prevăzute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT – tehnică de calcul), 2.3 din HG 2139/2004 și
software-uri necesare desfășurării activității;
-numărul de locuri de muncă nou create,
-numărul mediu de salariaţi la 31.12.2019,
-data și ora înscrierii în program.


ATENȚIE! Acest articol rezumat, cu caracter informativ, nu este un website oficial al ministerului. Pentru informațiile complete și oficiale, vizitați website-ul http://www.imm.gov.ro, respectiv http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/

Aveți nevoie de consultanță pentru programul Microindustrializare? Nu ezitați să ne contactați, telefonic sau prin e-mail! Datele de contact le găsiți în secțiunea CONTACT . Vizitați și secțiunea Despre Noi, pentru a vedea ce vă putem oferi și ce experiență avem!

 

 

Manager

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de e-mail nu va fi vizibilă de către alți utilizatori Required fields are marked *

Wise Business Plans S.R.L.Datele noastre
CUI:40961122; J20/744/2019
Ne găsiți în orașul Petrila, județul Hunedoara! Vă încurajăm să ne contactați și on-line!
https://wisebusinessplans.ro/wp-content/uploads/2020/04/Eticheta-UE-Atelierul-de-antreprenori.png
Localizare pe hartăUnde ne găsiți?

Ne găsiți și on-lineWise Business Plans on-line
Pentru a fi permanent alături de dumnevoastră, vă stăm la dispoziție și pe rețelele de socializare!